پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۶ دفاع:
۱۹۰۸ شناسه:
سارا گرجيني دانشجو:
" بررسي اثر تبليغات غيرمعمول بر تمايل به خريد محصولات آرايشي و بهداشتي با استفاده از مدل RIP " عنوان فارسي:
“ The Study of Ambient Advertising Effect on Buying Cosmetics and Toiletries Products Using RIP Model “ عنوان انگليسي:

در دنياي امروز توجه سازمان‌ها و شركت‌ها به تبليغات اجتناب‌ناپذير است و لازم است انجام تبليغات به شكلي كارا و مؤثر صورت پذيرد. به دليل هزينه‌هاي بسيار زيادي كه صرف تبليغات مي‌شود، براي مديران يافتن راهكارهاي اثربخش جهت صحيح مصرف نمودن اعتبارات تبليغات از اهميت بسياري برخوردار مي‌باشد. در اين راستا مديران با شناخت و استفاده مؤثر از تبليغات مي‌توانند تأثير مثبتي در نيل به اهداف سازمان داشته باشند. شركت‌هاي محصولات آرايشي و بهداشتي نيز از شركت‌ها و سازمان‌هاي ديگر مستثني نيستند و با توجه به وجود رقباي فراوان به دنبال به‌كارگيري ابزارهاي تبليغاتي كارا و مؤثر مي‌باشند. بنابراين مطالعه و شناخت انواع تبليغات براي مديران اين شركت‌ها از اهميت بالايي برخوردار است. تحقيق حاضر نيز به شناخت تبليغات غيرمعمول به‌عنوان يك رويكرد جديد تبليغات پرداخته و آن را با تبليغات معمول مقايسه كرده است. در اين پژوهش به بررسي و تحليل رابطه بين متغيرهاي مختلف مربوط به تبليغات در جامعه آماري مورد مطالعه (مشتريان چهار فروشگاه‌ شهر تهران) پرداخته شده است. بدين منظور پس از مطالعه و بررسي ادبيات تحقيق، با الگوبرداري از مدل مفهومي جان وو، آنشو ساكسنا آرورا و آميت آرورا در سال 2015، اقدام به انتخاب و طراحي مدل مفهومي پژوهش براي بررسي و تحليل رابطه بين متغيرهاي مدل و تأثير آن بر روي تمايل به خريد مشتريان گرديد. براساس متغيرهاي مربوط به مدل مفهومي پژوهش، اقدام به گردآوري شاخص‌ها و طراحي پرسشنامه و نهايتاً گردآوري داده‌هاي پژوهش شد. براساس داده‌هاي گردآوري شده توسط پرسشنامه پژوهش پايگاه داده‌هاي پژوهش در بسته آماري SPSS تشكيل شد و سپس به آزمون فرضيه‌هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار Smart PLS 3 پرداخته شد. در اين پژوهش از روش نمونه‌گيري تصادفي منظم يا سيستماتيك استفاده شده است. نتايج آزمون نشان داد كه تبليغات غيرمعمول به نسبت تبليغات معمول بيشتر افراد را ترغيب به خريد محصولات آرايش و بهداشتي مي‌كنند. همچنين نتايج آزمون نيز اعتبار (روايي) مدل مفهومي پژوهش را مورد تاييد قرار ‌مي‌دهد.

چکيده:

تبليغات غيرمعمول، قدرت رابطه، نمايش شگفت‌انگيز، اجراي حيرت‌آور، آزردگي تبليغات.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مسعود كيماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.