پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۳/۲ دفاع:
۱۸۹۴ شناسه:
سارا مهابادي دانشجو:
بررسي مقايسه اي هويت وعامليت نومعلمان انگليسي زبان و فارسي زبان زبان انگليسي به عنوان زبان دوم در كانادا و به عنوان زبان خارجي در ايران عنوان فارسي:
A Comparative Study of Native and Non-native Novice ESL and EFL Teachers in Relation to Their Identity and Agency in Canada and Iran عنوان انگليسي:

پ‍‍‍‍ژوهش در زمينه عامليت و هويت نومعلمان زبان انگليسي تكامل نيافته است. به ويژه درارتباط با چگونگي شكل گيري هويت نومعلمان و ارتباط هويت با عمليت آنها در ساختارهاي اجتماعي متفاوت تاكنون تحقيقات بسيار كمي انجام پذيرفته است. اين تحقيق كيفي بر آن بوده تا با بررسي عامليت و هويت نومعلمان از دريچه نظريه قراردهي اين كاستي را در ادبيات پژوهش جبران كند. سه سوال پژوهشي اصلي به دنبال يافتن تفاوتهاي ميان ۱) معلمان انگليسي زبان و فارسي زبان زبان انگليسي به عنوان زبان دوم، ۲) معلمان فارسي زبان زبان انگليسي به عنوان زبان دوم و به عنوان زبان خارجي و۳ ) معلمان زبان انگليسي به عنوان زبان دوم (انگليسي زبان و فارسي زبان) و معلمان زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي در ارتباط با عامليت و هويت آنها بود. پانزده نومعلم زبان انگليسي به عنوان زبان دوم و زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي كه همگي داراي مدرك كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي بودند و كمتر از سه سال سابقه تدريس داشتند در اين پژوهش شركت نمودند. بررسي داده هاي جمع آوري شده توسط مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته، گزارش هاي نوشتاري معلمان و گزارش هاي مشاهدات پژوهشگر بر اساس نظريه داده بنيان نشان داد كه عامليت به طرق مختلفي در هركدام از سه گروه تحت تحقيق بروز مي يابد. درحاليكه نومعلمان انگليسي زبان عامليت قدرتمند و كارا از خود نشان ميدهند، معلمان فارسي زبان زبان انگليسي به عنوان زبان دوم عامليت ضعيف و ناكارآمد، و معلمان فارسي زبان زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي عامليت محدود به نمايش مي گذاردند. تاثير متقابل ميان عامليت، به عنوان دسته مركزي و ساير زيرمجموعه ها هويت منحصربه فردي را در هر گروه از معلمان مي سازد. يافته هاي اين تحقيق در سه دسته اصلي آموزش پيش از تدريس معلمان، آموزشهاي در حين تدريس، و توسعه برنامه هاي درسي قابل استفاده است.

چکيده:

هويت معلمان- عامليت معلمان- نو معلمان- تئوري قرار دهي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر شيوا كيوان پناه استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد نعمتي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.