پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۴/۱۱ دفاع:
۱۸۹۳ شناسه:
فاطمه كريمي جعفري دانشجو:
طراحي مدل انطباق پذيري مسير شغلي كاركنان با تاكيد بر موفقيت كارراهه در شركت پتروشيمي شازند عنوان فارسي:
Designing Career Adaptability Model of Employees with Emphasis on Career Success in Shazand Petrochemical Company عنوان انگليسي:

تغييرات سريع دنياي كار، فن‌آوري اطلاعات، جهاني‌سازي اقتصاد و به طور كلي ماهيت متغير محيط‌هاي كاري باعث گشته تا كارفرمايان و مديران بيشتر و بيشتر به درك و بهبود انطباق‌پذيري مسير شغلي بپردازند. انطباق‌پذيري مسير شغلي بر پيامدهاي شغلي‌اي همچون موفقيت كارراهه، رضايت شغلي، تعهد سازماني و عدم ترك خدمت كاركنان تاثير بسزايي دارد. لذا هدف از اين تحقيق، شناسايي عوامل تاثيرگذار بر انطباق‌پذيري مسير شغلي كاركنان شركت پتروشيمي شازند و طراحي مدل انطباق‌پذيري مسير شغلي است كه به موفقيت كارراهه منجر شود. اين پژوهش از نظر هدف از نوع مطالعات توسعه اي- كاربردي به شمار مي‌رود كه با رويكرد تركيبي و با طرح شيوه‌هاي تركيبي اكتشافي انجام پذيرفته است. مرحله كيفي اين پژوهش با روش تحليل تم از طريق مصاحبه انجام گرفته است. پس از طراحي مدل مفهومي، در مورد كليت و اجزاي مدل طراحي شده از متخصصان ذيربط دانشگاه و افراد حرفه‌اي و مجرب پتروشيمي نظرسنجي شده است. در مرحله كمي به منظور آزمون مدل مفهومي تحقيق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نمونه آماري در بخش كيفي اين پژوهش 18 نفر از خبرگان پتروشيمي شازند مي‌باشد كه به روش نمونه‌گيري هدفمند قضاوتي و گلوله‌ برفي انتخاب شده‌اند و در بخش كمي 330 نفر از مديران و كاركنان صفي شركت پتروشيمي شازند مي‌باشد كه به روش نمونه‌گيري تصادفي و با استفاده از فرمول كوكران انتخاب شده است. براي آزمون مدل مفهومي از مدل‌يابي معادلات ساختاري با كمك نرم افزارهاي SPSS و LISREL استفاده شده است. 152 كد از داده‌هاي تحقيق كيفي استخراج شد و در 4 طبقه اصلي دسته‌بندي گرديد. يافته‌هاي بخش كمي نيز با استفاده از تحليل عاملي تاييدي، 4 عامل شناسايي شده در بخش كيفي را كه شامل 4 عامل فردي، سازماني، شغلي و محيطي مي‌باشد، تاييدكرد. نتايج به دست آمده از معادلات ساختاري نشان داد كه مجموع چهار عامل فردي، سازماني، شغلي و محيطي 80% از تغييرات انطباق‌پذيري مسير شغلي را توضيح مي‌دهند و از بين آن‌ها متغير عوامل فردي با ضريب 53/0 بيشترين سهم را داشته است. همچنين متغيرهاي شخصيت با ضريب 474/0، حمايت سازماني با ضريب 350/0، تنوع شغلي با ضريب 297/0 و حمايت اجتماعي با ضريب 397/0 به ترتيب بيشترين تاثير را در بين عوامل فردي، سازماني، شغلي و محيطي دارا مي‌باشند. علاوه بر اين انطباق‌پذيري مسير شغلي كه شامل 4 بعد؛ دغدغه مسير شغلي، كنترل مسير شغلي، كنجكاوي مسير شغلي و اعتماد مسير شغلي مي‌باشد 8/59% از تغييرات موفقيت كارراهه را توضيح مي‌دهد كه در اين ميان متغير دغدغه مسير شغلي با ضريب 455/0 بيشترين تاثير را داشته است. شركت پتروشيمي شازند با استفاده از مدل پيشنهادي اين پژوهش مي‌تواند به اصلاح الگوي انتخاب جهت استخدام افرادي كه از انطباق‌پذيري بالاتري برخوردارند، پاسخ داده و به حفظ و نگهداشت كاركنان كليدي و استراتژيك شركت، كمك نمايد.

چکيده:

انطباق‌پذيري مسير شغلي، موفقيت كارراهه، تحليل تم، ليزرل، شركت پتروشيمي شازند

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد راهنماي دوم:
دکتر عباسعلي حاجي كريمي استاد مشاور:
دکتر آرين قلي پور استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.