پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۴ دفاع:
۱۸۶۷ شناسه:
لاله همبوشي دانشجو:
تاثير تمرينات ادارك بينايي وابسته و غيروابسته به حركت بر توانايي هاي ادراكي - حركتي و مولفه هاي ادارك بينايي كودكان ۸-۷ ساله عنوان فارسي:
The effect of motor –independent/dependent visual perception training on عنوان انگليسي:

هدف كلي از اين پژوهش تعيين تاثير تمرينات ادراك بينايي وابسته و غير وابسته به حركت بر تبحر حركتي و مولفه هاي ادراك بينايي كودكان 8-7 ساله مي باشد. نمونه هاي اين تحقيق كليه كودكان 8-7 ساله سالم مشغول به تحصيل در پايه هاي اول شهرستان سبزوار خواهند بود كه تعداد 90 نفر از آنها(45 نفر دختر و 45 نفر پسر) ، در تحقيق حاضر شركت خواهند نمود. در ابتدا جهت بررسي تبحر حركتي و توانايي هاي ادراك بينايي ، شركت كنندگان هر سه گروه ،تحت پيش آزمون هاي تبحر حركتي برونينكس اوزرتسكي فرم كوتاه، آزمون ادراك عمق، آزمون تيز بيني بصري پويا، آزمون ادراك شكل از زمينه فراستيگ و آزمون يكپارچگي بينايي حركتي قرار خواهند گرفت. سپس شركت كنندگان فوق با آرايش تصادفي در دو گروه تجربي و يك گروه كنترل( هر گروه30 شركت كننده) قرار خواهند گرفت. دو گروه تجربي به مدت 6 هفته، هر هفته 3 جلسه 45 دقيقه اي به تمرينات ادراك بينايي وابسته و غير وابسته به حركت خواهند پرداخت و گروه كنترل تنها فعاليت هاي روزمره خود را انجام خواهد داد. در پايان پروتكل تمريني نيز، پس آزمون توانايي هاي ادراكي-حركتي و ادراك بينايي كه در ابتدا ذكر گردد برگزار خواهد شد. در اين پژوهش از آمار توصيفي براي ترسيم جداول فراواني و نمودار ستوني، ميانگين و انحراف معيار و آمار استنباطي شامل آزمون لون، شاپيروويلك ، براي ارزيابي همگني واريانس ها و نرمال بودن داده ها و در صورت رعايت پيش فرض هاي آمار پارامتريك به منظور مقايسه گروه هاي تحقيق از آزمون تحليل واريانس چند متغيره( MANOVA ) , و تحليل واريانس تك متغيره در متن مانوا و آزمون هاي تعقيبي مناسب استفاده خواهد شد. در صورت عدم رعايت پيش فرضها، از آزمون هاي ناپارامتريك معادل استفاده خواهد شد.

جهت تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از نرم افزار كامپيوتري( SPSS 18 )استفاده خواهد شد و براي كليه فرضيه ها، سطح معني داري ≤0.05 استفاده خواهد شد.

چکيده:

ادراك عمق؛ تيزبيني بصري پويا؛ ادراك شكل از زمينه؛ يكپارچگي بينايي-حركتي؛ تبحر حركتي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر الهه عرب عامري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهدي شهبازي استاد مشاور:
دکتر رسول زيد آبادي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.