پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۲۲ دفاع:
۱۸۵۹ شناسه:
گل ما سبائي دانشجو:
طراحي شهري محور اكولوژيك در تهران نمونه موردي محور رودخانه ولنجك عنوان فارسي:
Ecological Urban Design (Velenjac River Side) عنوان انگليسي:

درباره رويكرد برنامه ريزي طراحي محور تحقيقات مختلفي انجام شده كه هر كدام به نوعي زمينه ساز مطرح شدن هرچه بيشتر اين رويكرد در نظام شهرسازي است. كوان در كتاب "اسناد هدايت طراحي شهري" به بيان چارچوب طراحي شهري، دستور كار توسعه و طرح جامع س هبعدي طراحي شهري پرداخته و به طور كلي اسناد هدايت طراحي شهري را در چهار دسته نام م برد.1:اسنادي كه در رابطه با هدايت طراحي مكا نهاي خاص تهيه مي شوند. 2. اسنادي كه در رابطه با موضوعات خاص تهيه مي شوند. 3. اسنادي كه در رابطه با سياس تهاي خاص تهيه مي شوند. 4. اسنادي كه در رابطه با قلمرو كامل يك منطقه شهرداري تهيه مي شوند. كوان در كميسيون معماري و محيط مصنوع ديدگاه مشتركي با گروه طراحي شهري دارد كه فعال و كنشگ ربودن طراحي شهري را به جاي واكنشي بودن آن مناسب مي‌داند؛ به اين معنا كه هر دو گروه تحقق كيفيت و نوآوري در محيط را بيش از هر چيز وابسته به ظرفيت و قابليت هاي تصميم گيرندگان م يدانند. گروه طراحي شهري اين مهم را با تهيه چارچوبي براي تمام كساني كه به نوعي درگير فرآيند برنامه ريزي هستند به انجام رسانيده تا در فرآيند توسعه شهري، برنامه ريزي طراحي محور در جامعه شهرسازي متداول شود.

چکيده:

شهري - اكولوژيك - رودخانه - ولنجك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسنعلي لقايي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.