پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۲۲ دفاع:
۱۸۵۷ شناسه:
علي ميرعابدي دانشجو:
تاثير 6 هفته تمرين هاپينگ بر برخي عوامل خطرزاي بيومكانيكي اندام تحتاني حين فرود در بازيكنان واليبال و بسكتبال نخبه داراي بي ثباتي عملكردي مچ پا عنوان فارسي:
The effect of 6 weeks hopping training on some biomechanical risk factors of lower extremities during landing in elite volleyball and basketball players with functional ankle instability عنوان انگليسي:

كنترل پوسچر نقش مهم و موثري در پيشگيري از آسيب مچ پا و زانو دارد، و از سوي ديگر متغيرهاي كينماتيكي و كينتيكي مفاصل مچ پا و زانو در بروز و يا پيشگيري از آسيب نقش به سزايي دارند، نكته قابل توجه ديگر اين است كه، اكثريت قريب به اتفاق محققين گذشته و حال براي پيشگيري از آسيب هاي زانو به ويژه ACL تمرينات عصبي عضلاني را پيشنهاد نموده اند ، به غير از يك محقق كه تمرينات پلايومتريك را در اين خصوص كارآمد دانسته است.

با توجه به اينكه هاپينگ ها زير مجموعه تمرينات پلايومتريك مي باشند، و شواهد كافي در ارتباط با تاثير مثبت يا منفي تمرينات هاپينگ بر مفصل زانو موجود نمي باشد، به نظر ميرسد كه اين تحقيق بتواند نتايجي در خصوص ميزان و نحوه اثرگذاري اين تمرينات بر متغيرهاي كينماتيكي و كينتيكي مفاصل مچ پا و زانو پس از يك دوره تمريني شش هفته اي، ارائه نمايد.

در صورتي كه يافته هاي تحقيق حاضر نشانگر افزايش ريسك فاكتورهاي آسيب زانو باشد مي توان اينطور نتيجه گرفت كه تمرينات هاپينگ براي افرادي كه دچار بي ثباتي عملكردي مچ پا هستند و در خطر ابتلا به آسيب زانو نيز مي باشند، مناسب نبوده و بهتر است از تمرينات عصبي عضلاني استفاده نمايند. بالعكس، اگر تمرينات ياد شده باعث شود كه ريسك فاكتورهاي منجر به آسيب زانو كاهش يابد، مي توان با اطمينان بيشتري اين تمرينات را به كليه كساني كه از بي ثباتي عملكردي مچ پا رنج مي برند توصيه نمود.

چکيده:

تمرين هاپينگ، عوامل خطرزاي بيومكانيكي، بي ثباتي عملكردي مچ پا ، بازيكن واليبال و بسكتبال نخبه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر الهام شيرزاد عراقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدحسين عليزاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.