پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۰ دفاع:
۱۸۵۲ شناسه:
عباسعلي اكبري دانشجو:
طراحي مدل مديريت دانش در وزارت ورزش جوانان عنوان فارسي:
Knowledge Managing in Ministry of sport and youth and modeling عنوان انگليسي:

توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات، بطور اعم جامعه بشري و بطور اخص، جامعه صنعتي و سازمانهاي تجاري، و يا خدماتي را در وضعيتي قرار داده كه براي ادامه حيات خود بايد در فكر ابزارهاي نويني باشند، زيرا فقط سرمايه مادي، عامل مزيت رقابتي نيست. به همين دليل است كه مديريت دانش در سطح دنيا به عنوان ابزار مهم و ضروري براي بقاء ، حفظ توان و مزيت رقابتي در سازمانها ترويج مي شود. بطوري كه اساس رقابت جويي سازماني در اقتصاد كنوني از منابع مشهود و غير مشهود پيشين به دانش واز طرف ديگر تمركز نظامهاي اطلاعاتي نيز از مديريت اطلاعات به مديريت دانش تبديل شده است. سازمانهايي كه بتوانند بصورت كارا دانش موجود در سازمان خود را كسب و از آن در جهت فرآيندهاي كسب و كار استفاده نمايند. از مزيت هاي رقابتي مناسبي در بازار برخوردار خواهند بود (وانگ، 2005) لذا، براي اينكه بتوان از دانش بصورت كارآمد در جهت حصول سريع اهداف بهره برد، بايد سيستم تهيه ، ذخيره، پردازش و اشاعه دانش را به وجود آورد تا در هر زمان و مكاني دسترسي به دانش مورد نياز فراهم شود. بنابراين، راه حلي كه در چند سال اخيرتوسط بسياري از صنايع و سازمانها مورد استفاده قرار گرفته است، به كارگيري مديريت دانش مي باشد(هيكز، داتيرو و گالوپ، 2007).

مديريت دانش با نوآوري ها و ابداعات در مهارتهاي مديريتي و يادگيري سازماني نقاط مشترك بسياري دارد. ابتدا مديريت دانش برنظامهاي اطلاعاتي متمركز بود و سپس نيروي خود را به سوي توسعه مديريت سرمايه فكري تغيير داد. با بررسي و تحليل دانش و اهميت ويژگي هاي آن در حيطه عملكرد سازمانها، مي توان دريافت كه برخورداري از دانش و اطلاعات به روز براي ادامه حيات سازمانها به يك ضرورت انكارناپذير تبديل شده است و به خصوص اگر روند تغيير و تحولات دانش در جامعه به دقت مورد ارزيابي قرار گيرد، اين نتيجه حاصل مي شود كه جامعه فراصنعتي امروز جامعه اي اطلاعاتي است كه در آن به تدريج فناوريهاي نيروافزا جاي خود را به فناوريهاي دانش افزا مي دهند (هريحران، 2008). مديريت دانش بطور برجسته برفعاليتهاي مبتني بر دانش تمركز دارد و به خلق، تصرف ، تبديل و استفاده از دانش كمك مي نمايد (كاوالري، 2004). علاوه بر اين منبع بسيار مهم رقابتي براي سازمانها به شمار مي رود (احمد راه، گل و اشرف واني، 2010).

سازمانهاي فعلي، به منظور بقاء حتي براي يك دهه، بايد پيوسته تغيير كنند، اما تغيير به تنهايي كافي نيست . تغيير بايد مبتني بر جمع آوري داده هاي مناسبي از محيط خارجي و داخلي و تبديل آنها به دانش باشد. لوپز (2005) بيان مي كند كه دانش و قابليت هاي سازماني اشكالي از دارايي هاي استراتژيك هستند كه اهداف بلند مدت سازمان را از حيث رقابتي و اقتضائات محيطي ارتقاء داده و در محيط هاي پويا كاربرد استراتژيك دارند. تبديل دانش ذهني (پنهان) به دانش آشكار، يكي از اهداف كليدي مديريت دانش است كه باعث كاهش خطر از دست رفتن دانش با ارزش سازمان به واسطه افت كاركنان و كاهش خطر از دست دادن حافظه سازمان به هنگام تعديل نيروي انساني مي شود. لذا، اهميت روزافزون دانش بعنوان يك منبع حياتي در سازمانها، مديران را به توجه بيشتر به استراتژي هاي مديريت دانش تشويق كرده است. اما مطالعات نشان مي دهد كه سازمانهاي زيادي در پياده سازي مديريت دانش با شكست مواجه شده اند. به نظر مي رسد قبل از پياده سازي مديريت دانش بايد مطالعات گسترده اي در اين زمينه انجام داد (منوريان، عسگري و آشنا، 1389). لذا، اين كه چه عاملي موجب موفقيت استقرار مديريت دانش در سازمانها مي شود، پرسش مهمي است كه پژوهشگران مديريت را به خود مشغول داشته است (دانش فرد و شهابي نيا، 1389). تاثير پروژه هاي مديريت دانش بر موفقيت كلي سازمن بطور گسترده اي تاييد شده است. با اين حال، اينكه چگونه و چه عواملي سبب موفقيت آن مي شود سوالي است كه مستلزم بررسي هاي وسيعي مي باشد

روش هاي آماري:

روش پژوهش دراين تحقيق، تركيبي است . استفاده از روشهاي كمي و كيفي در يك مطالعه واحد را به عنوان تحقيق با روش هاي تركيبي مي خوانند. (دانايي فرد، الواني و آذر 1390). با توجه به اينكه اين پژوهش از چند مرحله تشكيل ميشود، روش تحقيق درهر مرحله به صورت جداتوضيح داده مي شود.لازم به ذكراست كه لزوما اين مراحل به ترتيب نمي باشد ودرطول تحقيق، اين مرحله ها به صورت تركيبي از يك تحقيق كلي انجام شد. در مرحله اول (پژوهش حاضر به صورت كتايخانه اي (ميداني)به اجرا در خواهدآمد و با توصيف و تحليل وضعيت مديريت دانش در وزارت ورزش و جوانان درايران ميپردازد. درمرحله دوم (مصاحبه هاي كيفي)، براي ساخت الگوي پيشنهادي پژوهش از روش نظريه برخاسته از داده ها (گرندد تئوري) استفاده ميشود.

باتوجه به اينكه تدوين الگوي دراين تحقيق، با استفاده از الگوي پارادايمي روش درگراندد تئوري به عنوان يك روش نسبتا جديد در تحقيقات مديريت ورزشي درايران، انجام شده است.توضيحات مختصري در مورد فرآيند اين روش و دلايل استفاده از آن در ادامه بيان مي گردد. روش تحقيق نظريه برخاسته ازداده ها يك شيوه پژوهش كيفي است كه بوسيله آن، بااستفاده از يك دسته داده ها، نظريه اي تكوين مي يابد . پنج مرحله اساسي ولي نه لزوما پي درپي را مي توان در مسير پردازش گرانددتئوري تشخيص داد. اين مراحل عبارتند از :

1. انتخاب شركت كنندگان

2. جمع آوري داده ها

3. منظم سازي داده ها

4. تجزيه و تحليل داده ها

5. ايجاد نظريه (الگو)

چکيده:

وزارت ورزش و جوانان،مدل،مديريت دانش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدنصراله سجادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.