پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۱۸۳۹ شناسه:
الهام عطاري دانشجو:
تاثير تاي چي بر عوامل منتخب آمادگي جسماني موثر بر تعادل و خودكارآمدي افتادن زنان سالمند مبتلا به آرتروز زانو عنوان فارسي:
The effect of tai chi exercise on selected physical factors effective on ballance and Falls Efficacy in elderly women with knee osteoarthritis عنوان انگليسي:

افتادن به عنوان رويدادي كه به زمين خوردن ناخواسته فرد منجر مي شود و يكي از دغدغه هاي مهم سالمندان است. بين 27%الي 65% سالمندان حداقل يكبار در سال افتادن را تجربه مي كنند.عواملي زيادي ازجمله كاهش تعادل،قدرت ضلاني،انعطاف پذيري و تغييرات سرعت راه رفتن و بيماري هايي چون آرتروز باعث افزايش احتمال زمين خوردن مي شود.كه فعاليت ورزشي يكي از راه هاي موثر براي پيشگيري از زمين خوردن مي باشد.لذا مطالعه حاضر، به منظور بررسي تاثير تمرين تاي چي بر عوامل منتخب آمادگي جسماني موثر بر تعادل زنان سالمند مبتلا به آرتروز انجام مي شود. اين پژوهش نيمه تجربي و با انتخاب ۳۰ نفر به صورت تصادفي انجام مي گيرد. كه در آن ۳۰ زن سالمند مبتلا به آرتروز بالاي 65 سال به صورت تصادفي در دو گروه 15 نفري كنترل و آزمايش قرار مي گيرند. پروتكل تمريني شامل انجام ۱۲ هفته تمرين تاي چي هر هفته سه جلسه به مدت يك ساعته براي گروه آزمايش اعمال مي شود. در بررسي سلامت رواني آزمودنيها، پرسشنامه سلامت عمومي فرم 28 سوالي مورد استفاده قرار مي گيرد و براي سنجش تعادل از آزمون برگ، براي سنجش انعطاف پذيري از آزمون ولز، براي اندازه گيري قدرت عضلاني پايين تنه و پاها از آزمون صندلي (ايستادن و نشستن در ۳۰ ثانيه بر روي صندلي)و براي سنجش سرعت حركت از آزمودني ها پيمودن مسافت ۱۰ متر در كمترين زمان استفاده مي شود؛ بعد از جمع آوري داده ها براي تجزيه و تحليل اطلاعات از روش‌هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده ‌مي‌شود. از آمار توصيفي جهت به دست آوردن آماره‌هاي ميانگين و انحراف معيار، همچنين به منظور بررسي نرمال بودن از آزمون شاپيرو و جهت بررسي برابري واريانس‌ها از آزمون لوين استفاده خواهد شد. جهت بررسي تأثير تمرين بر متغيرهاي وابسته و تفاوت هاي بين گروهي در صورت نرمال بودن از آزمون تحليل واريانس چند متغيره و در غير اينصورت از آزمون كروسكال واليس استفاده خواهد شد. (p<0.05)

چکيده:

خودكارآمدي افتادن(اجتناب از افتادن)، سالمندي،افتادن،تاي چي ،آرتروز زانو

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر الهه عرب عامري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۱۳۹۶ ۲۵۴-۲۴۷ ۵-۱۳ پژوهش در علوم توانبخشي اصفهان الهام عطاري-اله عرب عامري- شهزاد طهماسبي مقايسه تاثير تمرين تاي چي و مكمل گلوكوزامين سولفات بر تعادل زنان سالمند مبتلا به آراروز زانو داخلي چاپ نهايي شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.