پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۲/۳۰ دفاع:
۱۸۳۷ شناسه:
عليرضا شهابي دانشجو:
فرهنگ ،ساختارمالكيت و ماليات عنوان فارسي:
Tax Policy Model considering cultural factors عنوان انگليسي:

در ايران ميزان ماليات‌ستاني با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد. بنابراين براي حركت به سوي توسعه يافتگي و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي بايد از ميزان اجتناب مالياتي بكاهيم. به همين منظور بايستي علاوه بر بازنگري در قوانين مالياتي در راستاي شفافيت بيشتر و كاهش ميزان اقتصاد زيرزميني و نيز كاهش معافيت‌هاي قانوني، نگاهي به رفتار مديران داشته باشيم. چون تفكر آنان برخاسته از پيش‌زمينه فرهنگي و به عبارتي فرهنگ سازماني آنان است و اين پيش زمينه فرهنگي آنان است كه به باور خواجوي و اعتمادي (1392) عرف را مي‌سازد و عرف تبديل به قوانين نانوشته و سپس به الزامات قانوني مي‌گردد.

چکيده:

سياست مالياتي. فرهنگ. عملكرد مالي. مالكيت. عملكرد بازار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا كرمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر غلامرضا كردستاني استاد مشاور:
دکتر كاوه مهراني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.