پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۹ دفاع:
۱۸۳۳ شناسه:
علي ذاكريان دانشجو:
تبيين ديدگاه مراجع عظام تقليد و اساتيد حوزه عليمه نسبت به ورزش عنوان فارسي:
The religious shiite authorities' viewpoint to sports physical activities عنوان انگليسي:

نقش حساس علما در هدايت جامعه و جوانان به نشاط و تندرستي غير قابل انكار است. در طول تاريخ كشورمان ثابت شده است كه نقطه نظرات فقهي و ديني علما در گره گشايي بسياري از مشكلات موثر بوده است و توجه به مساله ورزش و تشويق جوانان به اين امر نيز از سوي مراجع و آيات عظام كارساز خواهد بود. با توجه به اهميت نظرات علما و مراجع شيعه درباره جايگاه ورزش در كشور، محقق در اين پژوهش قصد دارد به اين سوال پاسخ دهد كه نظر مراجع تقليد شيعه درخصوص ابعاد مختلف ورزش از جمله ورزش قهرماني، حرفه‌اي، همگاني و بانوان چيست؟ پژوهش حاضر پژوهشي كيفي است كه به تبيين ديدگاه مراجع تقليد شيعه نسبت به ورزش و فعاليت بدني در جامعه ايران خواهد پرداخت. جامعه پژوهش شامل تمامي مراجع تقليد شيعه كه برابر با 30 نفر مي‌باشد، خواهد بود. همچنين نمونه‌گيري به روش آسان شروع شده (در آن از افراد در دسترس يا داوطلب استفاده مي‌شود) و سپس با نمونه‌گيري تئوريك (نظري) ادامه مي‌يابد. ابزار اين پژوهش به صورت مصاحبه و همچنين روش تجزيه و تحليل اطلاعات در اين پژوهش به سه شكل كد گذاري باز، كد گذاري محوري و كد گذاري انتخابي (گزينشي) خواهد بود.

چکيده:

مرجع تقليد شيعه، ورزش حرفه‌اي، ورزش قهرماني، ورزش همگاني، ورزش بانوان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد راهنما:
دکتر محمدعلي قره استاد راهنماي دوم:
دکتر ابراهيم عليدوست استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.