پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۱۸۲۴ شناسه:
امير ملكان دانشجو:
حمايت پيشگيرانه از فرزندان صغير محكومان به حبس با تاكيد برنقش انجمن حمايت از زندانيان عنوان فارسي:
Juvenile Protective Victimology in Legislative criminal policy of Iran عنوان انگليسي:

اطفال و نوجوانان از جايگاهي مهم در سياست جنايي تقنيني كشورها برخوردارند، اطفال به جهت وضعيت خاص و نياز به حمايت در ابعاد مختلف همواره مورد توجه سياستگذاران جنايي بوده اند. بسياري از تحولات واقع شده در حوزه هاي كلي حقوق كيفري اصولاً از تحول در زمينه حقوق كيفري اطفال آغاز شده است . در اين ميان بزه ديدگي اطفال از جهات متعددي حائز اهميت بوده و توجه سياست گذاران جنايي را بخود جلب نموده است. بزه ديدگي اطفال همواره نسبت به بزه ديدگي بزرگسالان از حيث آسيب هاي وارده به بزه ديده عميقتر و گسترده تر مورد توجه قانونگذار بوده است. عدم توجه به بزه ديدگي اطفال و عدم رويكرد افتراقي حمايتي راجع به آنان موجب اختلال در فرآيند رشد آنان گرديده و اين كودكان را در معرض بزه ديدگي و بزه كاري مكرر قرار مي دهد. از اينرو در سياست جنايي تقنيني اصولاً ضرورت دارد اطفال بزه ديده بطور ويژه مورد توجه مقنن قرار گيرند. اين توجه در مراحل مختلف از اعلام شكايت، كشف جرم، تعقيب و تحقيق از متهم و بزه ديده، رسيدگي، صدور و اجراي حكم مقررات حمايتي ويژه اي از اطفال و نوجوانان ضرورت دارد. علاوه بر اين به نظر مي رسد حمايت از اطفال بزه ديده حتي پس از فرايند دادرسي را نيز شامل شود و اين حمايت صرفاً محدود به حمايتهاي كيفري از اين اطفال نمي باشد بلكه حمايتهاي بهداشتي- درماني، روانشناختي ، بازسازگاري و بازتواني ، نيز در تدابير مقنن بايد پيش بيني شود. علاوه بر اين موارد مواجه شدن اطفال بزه ديده با آسيب هاي روانشناختي از جمله PISD (سندرم اختلال پس از حادثه) و توجه به وضعيت بسياري از اطفال بزهكار كه سابقه زندگي آنان حكايت از بزه ديدگي دارد نشان مي دهد كه اين مسئله حائز اهميت ويژه است. اين پژوهش بدنبال آنست تا با تبيين بزه ديدگي اطفال و آثار آن، ضرورت حمايت ويژه از اطفال بزه ديده در مراحل مختلف دادرسي را تبيين نموده و از اين منظر سياست جنايي تقنيني ايران را مورد بررسي قرار داده و پيشنهادات لازم را جهت اصلاح و تكميل سياسي جنايي تقنيني كشور ارائه نمايد.

چکيده:

بزه ديده اطفال حمايتي سياست جنايي عدالت كيفري اطفال

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود مهدوي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.