پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۵/۲ دفاع:
۱۸۲۲ شناسه:
عليرضا هاديان رسناني دانشجو:
بررسي تأثير عوامل استراتژيك بر توسعه محصول جديد (مورد مطالعه: شركت ماشين سازي ايران تكنيك) عنوان فارسي:
The effect of strategic factors on new product development (Case Study: Iran technic machinery company) عنوان انگليسي:

چكيده

از آنجايي كه محصولات جديد مي‌توانند منجر به رشد سود و فروش در سازمان شوند، توسعه محصول جديد يكي از فعاليت هاي استراتژيك در بسياري از سازمان ها به شمار مي رود. در حقيقت محصولات جديد يكي از عوامل كليدي براي موفقيت سازمان در بازار است. بنابر اين با توجه به اهميت توسعه محصول جديد و نقش آن در رشد اقتصادي، در پژوهش حاضر نقش متغيرهاي مديريت دانش، قابليت‌هاي سازماني و مديريت نوآوري بر توسعه محصول جديد مورد بررسي قرار مي‌گيرد. جامعه آماري پژوهش حاضر كليه كاركنان شركت ماشين‌سازي ايران تكنيك هستند. روش اجراي پژوهش توصيفي پيمايشي از نوع همبستگي است. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از مدل تحليل مسير با نرم افزار ليزرل استفاده مي‌شود. پس از مشخص شدن نتايج، پيشنهادات كاربردي ارائه خواهد شد.

چکيده:

عوامل استراتژيك، مديريت دانش، قابليت سازماني، مديريت نوآوري، توسعه محصول جديد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منوچهر انصاري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فرشته امين استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.