پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۷ دفاع:
۱۸۰۲ شناسه:
نرگس سادات رضوي مهر دانشجو:
ارائه الگوي تدوين خطي مشي عمومي به منظور مقابله با پديده فرار مغزها عنوان فارسي:
Model policies networks in order to deal with the phenomenon of brain drain عنوان انگليسي:

مهاجرت بين المللي نخبگان كه در شرايط جهاني امروز، گريزي از آن نيست، چنانچه به صورت چرخشي و در وضعيتي تعامل گونه، داد و ستدي و تعادلي باشد، سرشار از فوايد است و مي تواند در انتقال دانش فني، انتقال و تبادل دستاوردهاي ارزشمند علمي و فرهنگي و تجارب گران سنگ ملت ها و جوامع بشري مفيد واقع شود؛ اما مهاجرت يك سويه، بي بازگشت و فرارگونه نخبگان كه با اصطلاح فرار مغزها از آن تعبير مي شود، در واقع، يك فاجعه و ضايعه ملّي است كه كشور مبدأ را از شمار زيادي از بهترين سرمايه هاي خود، محروم مي كند، تا آن جا كه تدريجا براي اداره امور روزمره و مديريت دولت و نهادهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود نيز همچون دانشگاه ها و مراكز پژوهشي، دچار فقر و نا به ساماني و بحران خواهد شد. فرار مغزها در واقع، فرار سرمايه هاي انساني است؛ سرمايه هايي كه با صرف هزينه گزاف به دست مي آيد و عبارتند از: علم، تخصص، تجربه، توان، سلامتي، قابليت ها و در نهايت، انضباط كه به وسيله آموزش و بهداشت در نيروي كار ذخيره مي شود و موجب افزايش بهره وري آن در توليد مي شود. بنابراين، منابع انساني مانند دانشمندان، مهندسان، متخصصان، نيروي كارا و منابع سازماني و نهادي به عنوان سرمايه هاي انساني تلّقي مي شوند و فرار اين نيروها به آن معناست كه جامعه از علم، تخصص و مهارت هاي فني آنان محروم مي ماند. ولي اين نيروها به دلايل گوناگون، مهاجرت دايمي يا نيمه دايمي را به كشورهاي ديگر ترجيح مي دهند.

در اين كار تحقيقاتي بناست ضمن بررسي سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته در دنيا و كشورمان و با مد نظر قرار دادن موارد:

1لف) پژوهش حاضر از حيث جهت گيري، از نوع اول يعني بنيادي مي باشد.

ب) از نظر فلسفه پژوهش، اين تحقيق از نوع تحقيقات با فلسفه ساخت گرايي يا تفسيري و نمادين مي‌باشد

ج) رويكرد پژوهش حاضر استقرايي مي باشد.

د) راهبرد پژوهش حاضر رويش نظريه مي باشد.

ه) اين پژوهش از نظر افق زماني يك تحقيق تك مقطعي است

و) به منظور جمع آوري اطلاعات براي ارائه مدل، از مصاحبه استفاده خواهد شد. هم چنين براي اعتبار يابي مدل نيز پرسشنامه اي طراحي و داده هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه جمع آوري مي شود.

ز) قلمرو مكاني پژوهش حاضر، كشور ايران - جامعه آماري اين تحقيق، صاحبنظران در خصوص موضوع و اساتيد صاحبنظر در رشته مديريت دولتي- اشباع نظري مبناي تعيين حجم نمونه آماري بوده و از اين رو نمونه گيري تا جايي ادامه مي يابد كه اشباع نظري حاصل شود- روش نمونه گيري به صورت غيراحتمالي و از نوع گلوله برفي - به منظور تجزيه و تحليل داده‌هاي به‌دست آمده از مصاحبه‌ها، از فرايند 3 مرحله‌اي كدگذاري باز، محوري و انتخابي استفاده خواهد شد

به سوال اصلي تحقيق:" مدل خط مشي گذاري شبكه اي براي مقابله با پديده فرار مغزها در كشور ايران چگونه است؟ "پاسخ داده شود.

چکيده:

خط مشي عمومي، الگوي تدوين خط مشي، فرار مغزها، نظريه پردازي داده بنياد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس منوريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور:
دکتر ناصر عسگري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
سياستگذاري عمومي عباس منوريان ، ، نرگس سادات رضوي مهر مجتبي اميري، ناصر عسگري ارائه الگوي تدوين خطي مشي عمومي به منظور مقابله با پديده فرار مغزها داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.