پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۱۵ دفاع:
۱۷۹۷ شناسه:
امين پورحسين اصلي دانشجو:
بررسي تطبيقي داروينيسم ادبي و خوانش فوكويي در منتخبي از آثار اِين مك ايوان عنوان فارسي:
A Comparative Analysis of the Common Bases of Literary Darwinism and the Foucauldian Approach as Illustrated in Ian McEwan's Selected Novels عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر دو هدف اصلي دارد: در وحله‌ي اول مي‌كوشد تا نقاط اشتراك بنيادين بين داروينيسم ادبي و نگرش فوكويي را بكاود و نشان دهد؛ در وحله‌ي دوم، سعي مي‌نمايد تا وجود چنين نقاط اشتراك بنيادي را با خوانش همزمان آثار منتخب ايِن مك‌ايوان از منظر داروينيسم ادبي و نگرش فوكويي به طور عملي تبيين كند. همچون ديگر حوزه‌هاي علوم انساني كه بر مبناي زيست‌شناسي بنا ‌شده‌اند (مانند زيست‌جامعه‌شناسي يا روانشناسي تكاملي)، داروينيسم ادبي رويكرديست در حوزه‌ي ادبيات كه بر مبناي نظريه تكامل داروين بنا شده است. با وجود اينكه نظريه تكامل دارويني عمدتا بر حوزه‌ي زيست‌شناسي متمركز است و به ندرت به طور مستقيم گزاره ي فرا-زيست‌شناسانه سر مي-دهد، داروينيسم ادبي ادعا ها و گزاره هاي فرا-زيست‌شناسانه فراواني بخصوص در حوزه ي هنر و ادبيات دارد. با اين وجود، اغلب صاحبنظران نقد ادبي داروينيسم ادبي را در تضاد با نظريات و نگرش هاي پسا مدرن و پسا ساختارگرا مي دانند؛ كه نتيجتا ميشل فوكو و نگرش هاي فوكويي نيز در تضاد با نامبرده قرار مي گيرد. در ميان نقاط افتراقي كه در نظر گرفته مي شود، مي توان اشاره كرد به: يك، در حالي كه داروينيسم ادبي تاكيد بر وجود ذات مشترك بين انسان ها مي كند و همين نكته را محور اصلي نظريه ي ادبي خود قرار مي دهد، مفهوم ذات مشترك در آثار فوكو مفهومي غايب بشمار مي آيد؛ دو، داروينيست هاي ادبي بشدت با اينكه "گفتمان" شكل دهنده سازنده ي واقعات باشد محالفت مي كنند، ااين درحاليست كه "گفتمان" از كليد واژه هاي نگرش فوكويي است و نقش محوري در تفكر وي دارد. در نهايت، داروينيسم ادبي بدليل آنكه خود را حاصل سنت علمي-پوزتيويستي مي داند، "عيني‌گرايي" و "عينيت" را يكي از مهم‌ترين ويژگي هاي حود مي داند، اما در رويكرد فوكويي مفهوم عينيت بشدت مورد انتقاد قرار مي گيرد. حال، نويسنده ي پژوهش حاضر تلاش مي كند تا نشان دهد هم از منظر نظري و عملي بين نگرش فوكويي و داروينيسم ادبي اشتراكات بنيادي وجود داشته و بنابراين نه تنها با يكديگر ناسازكاري ندارند بلكه بسيار همسو و سازگار مي باشند.

چکيده:

Literary Darwinism, Foucault, relativism, positivism, McEwan

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فاضل اسدي امجد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمحمد مرندي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.