پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۱۷۷۹ شناسه:
عسل حاتمي دانشجو:
نقش پرنده ي طاووس از جنبه هاي نمادين در طراحي گرافيك ايران عنوان فارسي:
naghshe tavoos عنوان انگليسي:

در بسياري از اديان و فرهنگ ها ، برخي عناصر جانوري و گياهي، وجوه اساطيري يافته و به طبع، نقوش آنها نيز كاركردي در راستاي توضيح و تقويت آن

جهان بيني ها داشته اند. اما مطالعه اين نقش مايه ها نشان مي دهد بعضي از آنها، با تغيير گفتمان در دوره هاي مختلف تاريخي، نه تنها از بين نرفته اند،

ليكن با چرخشي هنرمندانه و اخذ معنا و كاركردهاي جديد، به حيات خود در طول تاريخ ادامه داده اند. طاووس و نقش آن، از جمله اين موارد است. پيش از

ورود اسلام به ايران ، طاووس بدان حهت كه با اهريمن در ارتباط دانسته مي شد، فاقد بار معنايي مثبت نزد زرتشتيان بود. در اديان ابراهيمي و رواياتي كه به

هبوط آدم )ع( از بهشت اشاره دارد نيز، طاووس ايفاگر نقشي منفي است. در عين حال شيخ عطار از همين روايت و رانده شده طاووس از بهشت ، در جهت

توليد نمادي تازه بهره جسته و آن را نمود كساني قرار داده كه عبادت كرده و اميدوارند تا دوباره به بهشت بازگردند. همچنين طاووس در سنت عرفاني، نمادي

بوده بر " تماميت" ، زيرا گشوده شدن چتر )دم( طاووس ، در حضور و تجميع تمامي رنگ هاي عالم تعبير مي شده است. طاووس ، مظهر و نمايانگر لطافت

در هستي نيز بوده است. در فرهنگ و ادبيات فارسي، گاه با واژه " تخت طاووس" نيز مواجه مي شويم كه نشانه اي بوده بر سلطنت و تخت سلطاني. اين

پژوهش تلاش خواهد نمود با توجه به نظريات مرتبط با "نشانه شناسي" به بررسي نشانه. معناشناختي نقش طاووس در ادوار مختلف تاريخي پرداخته و با

استفاده از روش هاي تحليل گفتمان، به اين موضوع بپردازد كه چگونه نقش طاووس در گفتمان هاي متنوع، تغيير معنا و كاركرد پيدا كرده است. همچنين

سعي خواهد شد تا از وراي هنرهاي نگارگري ، كاشيكاري ، قاليبافي و نظاير آن، به كشف انگيزه هاي مستتر در توليد اين نقش دست يابد. همچنين در نظر

است تا امكان بازتوليد اين نقش كهن را، در گرافيك امروز و فضاي معاصر، به بحث و بررسي بنشيند.

چکيده:

طاووس نقش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن بلخاري قهي استاد راهنما:
دکتر مصطفي اسدالهي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.