پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۷ دفاع:
۱۷۷۵ شناسه:
ليلا منزه دانشجو:
طراحي مدل شايستگي مديران صنايع خلاق(مورد مطالعه خبر سيماي جمهوري اسلامي ايران) عنوان فارسي:
Designing model of managers competency in creative indudtries(The case of television news) عنوان انگليسي:

امروزه چالش‌ها و تغييرات محيطي سبب گشته كه كاركردها و نقش‌هاي مديران متفاوت از گذشته باشد. همه‌ بخش‌ها اعم از انتفاعي يا غيرانتفاعي و دولتي يا غيردولتي در مواجهه با تغييرات سريع و پوياي محيطي قرار دارند و چنين تغييراتي، فشار روزافزوني را به مديران سازمان‌ها براي دستيابي به اهداف سازمان وارد كرده است؛ به‌طوري‌كه دستيابي به اهداف از پيش تعيين‌شده بيش از هر چيز به توانمندي و شايستگي مديريتي آن‌ها بستگي دارد. امروزه چالش‌ها و تغييرات محيطي سبب گشته كه كاركردها و نقش‌هاي مديران متفاوت از گذشته باشد. همه‌ بخش‌ها اعم از انتفاعي يا غيرانتفاعي و دولتي يا غيردولتي در مواجهه با تغييرات سريع و پوياي محيطي قرار دارند و چنين تغييراتي، فشار روزافزوني را به مديران سازمان‌ها براي دستيابي به اهداف سازمان وارد كرده است؛ به‌طوري‌كه دستيابي به اهداف از پيش تعيين‌شده بيش از هر چيز به توانمندي و شايستگي مديريتي آن‌ها بستگي دارد. ‏در ميان صنايع خلاق خبر تلويزيون به مثابه صنعتي فراگير و مورد توجه از اهميت بسزايي برخوردار است. بنابراين در اين پژوهش ما سعي بر آن داريم كه از روش پژوهش داده بنياد به طراحي مدل شايستگي شغلي مديران صنايع خلاق (مورد مطالعه خبر تلويزيون) بپردازيم. زيرا رسيدن به اين مدل مي‌تواند به مديران صنايع خلاق (خبر تلويزيون) در بهبود امور و پيشبرد فعاليت‌ها كمك شاياني بنمايد.

چکيده:

شايستگي مديران،صنايع خلاق، خبر تلويزيون

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي شريفي استاد راهنما:
دکتر فرشته امين استاد راهنماي دوم:
دکتر طاهر روشندل اربطاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۹۸ مديريت سازمان هاي دولتي دكتر مهدي شريفي-دكتر فرشته امين- دكتر طاهر روشندل اربطاني- ليلا منزه طراحي مدل شايستگي مديران صنايع خلاق مورد مطالعه خبر تلويزيون داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.