پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۱۷ دفاع:
۱۷۶۸ شناسه:
نويد حداد دانشجو:
بازطراحي فضاهاي بي دفاع و گمشده ناشي از عبور بزرگراه ها از محلات شهري (مطالعه موردي: محله چهارصددستگاه تهران ) عنوان فارسي:
Compilation the guidance of redesigning lost spaces caused by passing highways from urban neighborhoods. Sample: Chaharsad Dastgah, Tehran, Iran عنوان انگليسي:

عملكرد اصلي بزرگراه ها برقراري ارتباط سريع بين مناطق و نواحي عمده شهري است. بنابراين در كلان شهرها و شهرهاي بزرگ همزمان با عبور بزرگراه ها از نواحي و مناطق شهري، محلات شهري نيز دستخوش تغييرات كالبدي و فيزيكي مي شوند . به گونه اي كه همپيوستگي و انسجام در بافت محلات از بين رفته و گسستگي قابل توجهي در ساختار فيزيكي و اجتماعي و اقتصادي آنان به وجود مي آيد. دخالت طراحي شهري بعنوان يك حرفه در اين حوزه مي‌تواند آثار زيان بار ناشي از شكاف و برش محلات توسط بزرگراه ها را به حداقل رسانده و زمينه ساز پيوند و اتصال دوباره كالبدي محله و احياء و ارتقاء روابط مدني و اجتماعي آن گردد . در رويارويي با يك عنصر صلب و فاقد انعطاف پذيري لازم (بزرگراه) گاه اين طور به نظر مي رسد چاره اي جز پذيرفتن پيامدهاي ناشي از حضور اين عنصر در محله نيست. اما وقتي گستره اي وسيع، از فضاهاي شهري محلات به شكلي كاملا گسسته شكل مي گيرند ضرورت توجه و ساماندهي اين گونه از فضاها احساس مي‌شود. لازم بذكر است كه عبور بزرگراه از محلات شهري دو پيامد اصلي دارد، نخست قطع ارتباط كالبدي و از بين بردن حيات جمعي محلات و دوم شكل گيري خرد فضاهاي ناشي از تداخل بزرگراه با بافت شهري كه امروزه در ادبيات شهرسازي با عنوان فضاهاي پنهان، گمشده يا غير قابل دفاع از آنها نام برده مي‌شود.

مسئله اي مهم كه پس از پيدايش فضاهاي گمشده در حاشيه بزرگراه پديد مي آيد، ايجاد گسستگي و بر هم زدن پيوستگي بافت كالبدي محلات مي باشد. چالش اصلي، در نحوه ايجاد ارتباط اين فضاها با بافت كالبدي محله و كاهش آثار كالبدي و فيزيكي آن ها است، به گونه اي كه بتوان ارزش اين زمين ها را به واسطه ارتباط آن ها با بافت پيرامون افزايش داده و آن ها را به زمين هاي واجد كيفيت هاي مطلوب عرصه عمومي مبدل ساخت.

آنچه در ارتباط با فضاهاي پنهان و گمشده ضروري به نظر مي رسد، بررسي دقيق موقعيت مكاني اين گونه فضاها و همچنين ارتباط آنها با فضاهاي انتظام يافته محدوده داخل بافت و همچنين محدوده پيراموني مي باشد. بعد از آن مي بايست با توجه به استعدادهاي بالقوه محدوده اي كه اين گونه زمين ها در آن قرار دارند، زمينه توسعه و ايجاد كيفيت هاي ارزشي را يافت و سپس به دنبال ايجاد رابطه كالبدي عملكردي مناسب بين اين زمين ها و عرصه هاي عمومي داخل بافت و محدوده مجاور گشت. آنگونه كه شاهد خلق يك مجموعه از فضاهاي انتظام يافته و واجد ويژگي هاي مناسب جهت خدمات رساني به عموم استفاده كنندگان از فضا باشيم.

چکيده:

فضاي گمشده - بزرگراه - انسجام كالبدي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احسان احمدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.