پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۸ دفاع:
۱۷۴۶ شناسه:
شيوا دارابي دانشجو:
مدل‌ساري تصميمات در يك زنجيره تامين دو سطحي دو كالايي با وجود يك كالاي سبز عنوان فارسي:
Modelimg inventory decisios in a tow-echelon supply chain considering one non-green and on green product عنوان انگليسي:

امروزه اكثر مردم جهان توجه بيشتري به حفاظت از محيط زيست و منابع زيستي دارند..اين حساسيت مثبت تا به آن جا شدت گرفته است كه حتي صاحبان صنايع سعي دارند با استفاده از آن گامي موثردر جهت مقبوليت كالاي مورد عرضه خود به مشتريان برداشته ورعايت نكات زيست محيطي را به عنوان يك مزيت رقابتي مورد استفاده قرار دهند.در اكثر كشور ها به اين نتيجه رسيده اند كه توسعه زماني مداوم و پايدار مي گردد كه هنگام استفاده از منابع محدود و غير قابل تجديد، نهايت دقت مبذول گرديده وسعي شود از اين منابعِ محدود حفاظت گردد.دولت ها نيز سعي دارند بيشتر از گذشته با وضع قوانين زيست محيطي(سبز) در اين راستا فعاليت نمايند . به همين منظور استانداردهاي مشخصي وضع شده است . عوامل ذكر شده (تقاضاي مشتريان، قوانين دولتي و استاندارد هاي وضع شده ) به عنوان محرك، عامل ايجاد تغييراتي در اين خصوص شده است. اين تغييرات در زنجيره تامين به همراه جريان اطلاعاتي كه در كل زنجيره تامين وجود دارد ،مفهوم نويني رابه نام زنجيره تامين سبزGSC معرفي مي نمايد.استفاده از استراتژِي هاي مديريت زنجيره تامين سبز GSCM، باعث كاهش ضايعات ؛كاهش استفاده ازمنابع و به تبع آن كاهش مصرف انرژي وآلودگي محيط زيست مي شود.اين امر در نهايت باعث افزايش راندمان و بهبود عملكرد در سازمان ها و شركت ها مي گردد.در اين تحقيق به دنبال ارائه مدلي براي هماهنگ‌سازي تصميمات در يك زنجيره تامين دو سطحي هستيم كه اين زنجيره از يك تامين كننده و يك خرده فروش تشكيل شده است. در اين زنجيره امكان مرجوع كردن كالا از سمت مشتريان به خرده فروش و از خرده فروش به تامين كننده فراهم است. دو كالا مشابه وجود دارد، كالايي كه جديدا به بازار آمده (زيستي) و كالايي كه از قديم در بازار بوده (عادي). هدف ترغيب مشتريان به سمت كالاي زيستي ميباشد همانطور كه ميدانيم تقاضا تابعي از عوامل گوناگون ميباشد كه در اين مطالعه تقاضا تابعي از قيمت درنظر گرفته شده براي كالاي زيستي و قابليت مرجوع نمودن كالا توسط مشتري درنظر گرفته مي‌شود كه كمتر در ادبيات موضوع در نظر گرفته شده است.

چکيده:

زنجيره تامين - دوسطحي- دو كالايي- كالاي سبز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جعفر حيدري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.