پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۲ دفاع:
۱۷۳۵ شناسه:
علي اصغر حيدري صفري كوچي دانشجو:
بررسي تطبيقي حق زارعانه . عنوان فارسي:
A comparative study of the right of farmers. عنوان انگليسي:

حق زارعانه حقي است كه زارع پس از فعاليت در زمين كشاورزي تحت مالكيت ديگري به دست مي آورد .عنصر اساسي اين حق كار و فعاليت انسان در ملك زراعي ديگري است و ريشه اين حق را بايد در عرف جستجو كرد. اين حق با توجه به صنعتي شدن كشاورزي و نياز روزافزون بشر به غذا نيازمند توجه قانونگذار بوده و مي تواند بطور مستقيم و غير مستقيم از حقوق كشاورزي حمايت نمايد.در اكثر كشورهاي اروپائي اصولي مانند اصل احتياط , اصل خطر و ديگر اصول در راستاي حقوق كشاور اس زي مورد استفاده و كاربرد حقوقدانان قرارگرفته درحالي كه در كشور ما كمتر به اين اصول بنيادي حقوق كشاورزي پرداخته شده است.

چکيده:

حق زارعانه, نسق, كارافه, حق ريشه, عرف

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن محسني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.