پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۷۲۷ شناسه:
محمدهادي مرادي هرندي دانشجو:
تاثير قيمتهاي پايين و تخفيف، بر ادراك مصرف كننده از كيفيت برند. از منظر اقدام انتخابي عنوان فارسي:
The effect of lower price and discount on consumer perception of brand quality عنوان انگليسي:

واقعا مشتريان در محصولات در جست و جوي چيستند ؟ پاسخ بسيار ساده است. كيفيت و ارزش. به ويژه به دليل حركت بي وقفه بازارها بسمت رقابتي شدن، شركت ها با استفاده از ارائه ي خدمات قبل، حين و پس از فروش و پيگيري شكايات دريافتي از مشتريان، بدنبال كاهش ريسك ادراكي مشتريان هستند تا مشتريان اطمينان حاصل كنند كه تصميم خريدشان درست بوده است. از اين رو ادراك مشتريان از كيفيت برند و محصول، اهميت بالايي نزد توليدكنندگان و فروشندگان دارد. ادراك مصرف كننده از كيفيت برند، به ارزش گذاري امكانات محصول محدود نميشود، بلكه همه ي عناصري كه براي ادراك و ارزش گذاري براي مشتري اهميت دارند را شامل مي شوند، مانند قيمت، ريسكهاي ادراك شده و توانايي محصول در ارضاء نيازها.

تخفيف شاخه اي از مباحث قيمت گذاري و پيامد حاصل از اعمال و چگونگي ارائه تخفيف، جزو ريسك هاي ادراك شده از محصول است. محاسبه ريسك، در هر تئوري تصميمي كه انتخاب را در بر گيرد، از جمله تصميم خريد، اجتناب ناپذير است.

با وجود اهميت قيمتگذاري و تأثيرگذاري مهم آن، اين بحث كمتر از ساير مباحث بازاريابي مورد توجه واقع شده است.

تاثير تخفيف بر روي تصميم خريد و جلب توجه مصرف كننده، اهميت كمتر محققان قبلي اين حوزه ي رفتار مصرف كننده و قيمت گذاري، به چگونگي و ميزان اين تاثير بر ادراك مصرف كننده از كيفيت كالا و برند و اهميت مديريت ريسك هاي قيمتي بران مديران و توليد كنندگان، ايجاب مي كند تا پژوهشي در اين باره، و در محيطي رقابتي با در نظر گرفتن معيارها و متغيرهاي فوق الذكر صورت گيرد.

چکيده:

كيفيت ادراك شده- كيفيت- برند- قيمت گذاري- ريسك- تخفيف- محيط رقابتي- اقدام ارزيابانه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.