پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۷۲۵ شناسه:
هدي آكوچكيان دانشجو:
ارائه مدلي به منظور موازنه زمان و هزينه پروژه‌ها در حالت عدم قطعيت عنوان فارسي:
A model in order to Time-Cost Trade-off in Project under Uncertainty عنوان انگليسي:

مسئله موازنه زمان هزينه، يكي از مسائل مهم در حيطه برنامه ريزي پروژه است. شركت مديريت پروژه هاي سرمايه گذاري ابتكار سازه ايرانيان در صنايع مختلفي از جمله صنعت ساختمان مشغول به فعاليت است. مديران ارشد و سرمايه گذاران اين شركت دغدغه هاي متعددي از جمله اطمينان از سطح سودآوري مناسب، پاسخگويي به موقع به نياز مشتريان و برنامه ريزي مناسب زمانبندي و هزينه هاي شركت دارند. لذا ارائه مدلي به منظور موازنه زمان و هزينه ميتواند براي برنامه ريزي و بهبود عملكرد شركت مذكور مفيد باشد. همچنين از آنجا كه توليد داده هايي نزديك به واقعيت مطلوب تر است، در اين پژوهش مدل ارائه شده در حالت عدم قطعيت بررسي خواهد شد.لازم به ذكر است در پژوهش حاضر پس از ارائه مدل مناسبي جهت موازنه زمان - هزينه در حالت عدم قطعيت، با استفاده از الگوريتم مناسبي به حل اين مدل پرداخته خواهد شد.

چکيده:

منطق فازي، مدلسازي رياضي، موازنه زمان - هزينه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حنان عموزاد مهديرجي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.