پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۱ دفاع:
۱۷۰۷ شناسه:
فرشيد محب خدائي دانشجو:
بررسي ارتباط بين مسيوليت پذيري اجتماعي شركتها مشتري گرايي و عملكرد شغلي(شركتهاي مهندسان مشاور وابسته به شهرداري تهران) عنوان فارسي:
An Investigation of the relationship between corporate social responsibility, customer orientation and job performance (the case of consulting engineering companies affiliated to Tehran Municipality) عنوان انگليسي:

هدف از تحقيق حاضر مطالعه بررسي ارتباط بين مسيوليت پذيري اجتماعي شركتها مشتري گرايي و عملكرد شغلي مي باشد.روش مطالعه از نوع توصيفي همبستگي مي باشد.كه به صورت پيمايشي انجام مي شود.جامعه آماري اين تحقيق مهندسان مشاور عضو جامعه مهندسان مشاور با تعداد ۸۷۶ عضو در سراسر كشور و ۶۳۵ عضو در شهر تهران مي باشد.كه شركتهاي مهندسان مشاور شهر تهران به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شده اند.با توجه به فرمول كوكران و با روش تصادفي ساده تعداد نمونه مورد نياز براي اين تحقيق حدود ۲۴۰ تن تعيين گرديدجهت تجزيه و تحليل اطلاعات از تكنيك مدل سازي معادلات ساختاري و نرم افزار ليزرل ۸.۵۴ استفاده شده است.

چکيده:

مسيوليت پذيري اجتماعي . مشتري گرايي .عملكرد شغلي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا طالقاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس نرگسيان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.