پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۲۶ دفاع:
۱۶۹۰ شناسه:
سليمان بخشي دانشجو:
شناسائي اموال در اجراي راي مدني. عنوان فارسي:
foundations property the implementation of civil vote. عنوان انگليسي:

از جمله پيش نيازهاي لازم براي اجراي حكم قطعي محاكم اين است كه طلبكار و محكوم له اطلاعات لازم در مورد دارايي و اموال بدهكار و محكوم عله داشته باشد. بموجب قانون نحوه محكوميتهاي مالي مصوب سال ۱۳۹۴ مراجع قضائي ابتدائا" شخص محكوم عليه را مكلف به معرفي مال يا انجام تمهيدات لازم مبني بر پرداخت محكوم به را مينمايد و جنانچه قادر به اجراي مفاد اجرائيه نباشد بايد ظرف مدت ده روز صورت اموال و داراييهاي خود را به قسمت اجراء تسليم نمايد و در صورت نداشتن اموال صراحتا" موضوع را اعلام نمايد.

در خصوص شناسايي اموال محكوم عليه ميبايست برسي گردد كه شناسايي صرفا" ميبايست از سوي محكوم له انجام گيرد يا اينكه تكليف معرفي را ميشود برعهده محكوم عليه گذاشت ؟ از سوي ديگر آيا دولت به معناي كلي و محاكم نيز تكليفي در شناسائي اموال محكوم عليه دارا ميباشند يا نه؟

در اين پايان نامه ميبايست مبناي شناسائي را بررسي كرد كه آيا مبنا كشف حقيقت است يا مبنا احقاق حق و اجراي عدالت ميباشد؟

همچنين در اين پايان نامه ميبايست دامنه و حدود شناسائي را برسي نمود كه شناسائي بايد تا چه حدي باشد ؟

چکيده:

اجراي موثر راي,محكوميت مالي,شناسايي اموال.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن محسني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد غمامي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.