پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱۵ دفاع:
۱۶۸۳ شناسه:
عليرضا صنيعي منش دانشجو:
اقسام قراردادهاي آتي و قواعد مشترك آنها عنوان فارسي:
Review of their futures and common rules عنوان انگليسي:

بررسي قراردادهاي آتي كه رويه آن بر اساس موازين حقوقي و فقهي باشد از مسائل مهم ميباشد. قراردادهاي آتي، قراردادهايي هستند كه بين دوطرف خريدار و فروشنده و طرف ناظر منعقد شده و طرفين متعهد ميشوند در تاريخ مشخص شده در قرارداد، خريد و فروش يا داد و ستدي را به انجام برسانند. هدف از انعقاد قرارداد آتي در روابط تجاري اشخاص، پوشش ريسك و خطر ناشي از نوسانات قيمت و جلوگيري از هزينه هاي اضافي همانند هزينه انبارداري از سوي توليدكننده و مصرف كننده و به طور كلي سرمايه گذار مي باشد. بازارهاي معاملات آتي داراي روندها و قواعدي ميباشد كه قيمت ها را براي معاملات آينده، تثبيت مي كند. اين نوع معاملات كه تعهداتي براي انسجام معامله در آينده است، داراي شبهات زيادي از ديدگاه حقوق و فقه ميباشد. اين تحقيق در صدد شناختند وضعيت حقوقي اين قراردادها است و لذا به بررسي و اوصاف قراردادي اين معاملات و نيز اعتبار آنها پرداخته است. اين تحقيق به دنبال روشن نمودن قواعد حاكم بر تشكيل و اجرا و خاتمه قرارداد آتي است.

چکيده:

قرارداد آتي، اطاق پاياپاي، بورس

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نجادعلي الماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن صادقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.