پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۲۵ دفاع:
۱۶۸۰ شناسه:
فرهاد صالحيان دانشجو:
توسعه مدل ارزيابي عملكرد و رتبه بندي شركت هاي حمل و نقل جاده اي با رويكرد تلفيقي تجزيه و تحليل چند متغيره و تصميم گيري چند معياره عنوان فارسي:
Recognizing and Documenting the Effective Factors in the Evaluation of Transportation Companies and Presenting a New Approach in their Classification and Proposing Service Projects عنوان انگليسي:

عدم كيفيت و اثربخشي مديريت نظام اجرايي عامل حياتي و مهم در تحقق برنامه‌هاي توسعه و رفاه ملت‌ها است. بالا بودن هزينه‌هاي سازماني و تأمين اين هزينه‌ها از محل منابع معمولي كه روز به روز محدودتر مي‌شود و پايين بودن اثربخشي اين سازمان‌ها، دولت‌ها را به اين فكر انداخته است كه تحقق اهداف سازمان را مورد توجه قرار دهند. توجه به نتايج و تحقق اهداف، بهبود مستمر كيفيت خدمات و محصولاتي كه سازمان‌ها ارايه مي‌كنند و همچنين تأمين رضايت شهروندان، توجه به مديريت و ارزيابي عملكرد آن را الزامي مي‌سازد. حوزه‌ي حمل و نقل جاده‌اي نيز از اين موضوع مستثني نبوده و جهت توسعه، رشد و پايداري در عرصه‌ي رقابتي نياز به يك نظام ارزيابي و رتبه‌بندي شركت‌هاي فعال در اين حوزه دارد. از اين‌رو در اين تحقيق، يك رويكرد جامع جهت ارزيابي كارايي و رتبه‌بندي استان‌ها و شركت‌هاي فعال در حوزه‌ي حمل و نقل جاده‌اي در حوزه‌ي بار با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چندمعياره و چندمتغيره تحت شرايط عدم قطعيت ارايه شد. رويكرد پيشنهادي اين امكان را فراهم مي‌كند كه وابستگي يا عدم وابستگي دروني بين معيارها براساس ماهيت مسأله تعيين گردد. پس از استخراج معيارها و وزن‌دهي به آن‌ها، استان‌ها يا شركت‌ها با استفاده از يك روش تحليل پوششي داده‌هاي ورودي محور، رتبه‌بندي مي‌شوند. در نهايت خروجي رويكرد پيشنهادي با استفاده از تست فريدمن با خروجي دو روش ديگر مقايسه مي‌گردد كه نتايج حاصل از آن نشان‌دهنده عملكرد مناسب و دقت رويكرد پيشنهادي است. همچنين يك رويكرد بهبود جهت افزايش كارايي استان‌ها با استفاده روش تحليل پوششي داده‌ها ارايه شد و استراتژي‌هاي بهبود جهت افزايش كارايي استان‌ها بيان گرديد.

چکيده:

ارزيابي عملكرد، تصميم‌گيري چندمعياره، تصميم‌گيري چندمتغيره، تئوري فازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر جعفر رزمي استاد راهنما:
دکتر فريبرز جولاي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.