پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۱۶۶۷ شناسه:
حمزه اشكبوس دانشجو:
آسيب شناسي حقوقي نظارت مجلس شوراي اسلامي در راستاي كارآمدي قوه مجريه در نظام جمهوري اسلامي ايران عنوان فارسي:
Study of the Executive Efficacy, In the Light of Political Supervision of the Parliament, in the Islamic Republic of Iran. عنوان انگليسي:

كارآمدي يكي از مفاهيم مهم و بنيادين در انديشه سياسي و علم مديريت است كه توفيق در آن موجب رشد نظام اجتماعي است. از آنجا كه هر نظام سياسي به‌دنبال بيشينه‌كردن كارآمدي خويش است، بديهي است كه نظام جمهوري اسلامي ايران نيز به‌دنبال دستيابي به اين هدف اساسي است. يكي از اركاني كه نقش عمده و اساسي در تمشيت امور و افزايش ميزان كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران دارد، قوه مجريه و كارآمدي آن است. در حقيقت كارآمدي قوه مجريه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بيانگر توانايي اداره كشور توسط مديران و كارگزاران شايسته اين نهاد و ايفاي بهينه كارويژه‏هاي دولت با توجه به وظايف آن در قانون اساسي و بالطبع كسب حداكثر رضايتمندي مردم است. بر اين اساس مجلس شوراي اسلامي در كنار كارويژه مهم قانونگذاري، با اعمال و اجراي نظارت‌هاي مختلف بر دستگاه‏ هاي اجرايي كشور و اجراي قوانين توسط مقامات اجرايي و سازمان‏ها و ...، نقش به‏سزايي در كارآمدي قوه مجريه ايفا مي‎نمايد. از جمله نظارت‏هايي كه براي اين نهاد در نظام حقوقي كشور به‏ رسميت شناخته شده است، مي‏توان به نظارت سياسي و پارلماني اشاره نمود. علي‏رغم وجود نظارت‏‏ها و ابزارهاي متعدد مربوطه براي مجلس شوراي اسلامي، همچون تذكر، سؤال، استيضاح و...، تجربه عملي در طول ساليان گذشته نشانگر آن است كه چنين نظارت‏ها و ابزارهايي، نتوانسته است آنچنان كه شايسته اين نظام است كارآيي لازم را در كارآمدي قوه مجريه و حسن اجراي قوانين ايفا نموده و داراي تأثيرگذاري لازم باشد.

بررسي و تبيين كارآمدي قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به قانون اساسي و آسيب‏ شناسي انواع مختلف نظارت‏هاي سياسي كه مجلس از آن‏ها برخوردار است و نحوه اعمال آن‏ها، ايرادات حاكم بر ابزارهاي نظارتي موجود در راستاي اعمال نظارت‏هاي سياسي مجلس شوراي اسلامي جهت كارآمدي قوه مجريه، تحليل ضمانت اجراهاي حاكم بر آن‏ها در سايه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين موضوعه در اين خصوص، و نيز پيشنهادات اصلاحي و كاربردي در راستاي كارآمدي قوه مجريه و افزايش تأثير نظارت‏هاي مذكور و همچنين بررسي شرايط و خصوصيات مورد نياز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ركن اصلي اعمال صلاحيت‏هاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي و الزامات رفتاري و عملكردي ايشان در اين خصوص با توجه به ماهيت نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي، و نهايتاً استفاده از ظرفيت هاي موجود و مغفول قانون اساسي در اين زمينه از جمله مواردي است كه اين پژوهش در پي بررسي و تحليل آن‏ها خواهد بود.

چکيده:

كارآمدي، قوه مجريه، نظارت سياسي، مجلس شوراي اسلامي، قانون اساسي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فيروز اصلاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ابراهيم موسي زاده استاد مشاور:
دکتر محمدحسن صادقي مقدم استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۱۳۹۷ فصلنامه حقوق اسلامي حمزه اشكبوس/دكتر فيروز اصلاني تحليلي بر نظارت سياسي مجلس شوراي اسلامي از طريق استيضاح وزيران و ايرادات حاكم بر آن داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱
۱۳۹۴ ۳۶ شماره مسلسل۱۳۹۴۰۰۸۱ معاونت پژوهشي پژوهشكده شوراي نگهبان حمزه اشكبوس/دكتر عباسعلي كدخدايي شرح مبسوط قانون اساسي؛ شرح اصل 88 قانون اساسي داخلي چاپ نهايي شده گزارش فني ۲

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.