پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۳ دفاع:
۱۶۶۵ شناسه:
مهرداد خانجاني دانشجو:
شناسايي عوامل موثر بر استراتژي كسب ارزش در كسب و كارهاي نوپاي الكترونيكي عنوان فارسي:
Identifing effective factors on value capturing strategy in electonic startups عنوان انگليسي:

امروزه كسب و كارهاي نوپاي الكترونيكي به دليل داشتن پتانسيل درآمدي بالا از جذابيت زيادي براي كارآفرينان برخوردارند. از آنجايي كه بسياري از اين كسب و كارها نوآورانه اند كارآفرينان براي درآمدزايي نيازمند انتخاب مدل كسب وكاري مناسب و متفاوت با كسب و كارهاي سنتي اند تا بتوانند برپايه ي ارزش خلق شده به كسب ارزش بپردازند. اما از آنجايي كه مدلهاي درآمدي متعدد با تنوع زيادي وجود دارد و همچنين با توجه به نو بودن اين كسب و كارها، كارآفرينان با ابهامهاي زيادي روبرو هستند و برخي نيز با همه ي شيوه هاي موجود و ممكن براي درآمدزايي آشنا نيستند و معمولا در انتخاب استراتژي كسب ارزش دچار مشكل و سردرگمي مي شوند. با توجه به اين نياز، اين پژوهش در تلاش است تا با انجام اين پژوهش عوامل موثر بر استراتژي كسب ارزش در كسب و كارهاي نوپاي الكترونيكي را شناسايي كند تا كارآفرينان بتوانند با تكيه بر اين آگاهي به راه اندازي كسب و كار خود بپردازند. انجام اين پژوهش كيفي، با مطالعه پيشينه ادبيات پژوهش درمجلات معتبر شروع شد و با انجام مصاحبه هاي عميق و نيمه ساختاريافته با نمونه هاي انتخابي تا رسيدن به اشباع نظري ادامه يافت. در اين مسير با 20 نفر از بنيانگذاران و خبرگان كسب و كارهاي نوپاي الكترونيكي مصاحبه انجام شد. براي نمونه گيري از روش نمونه گيري هدفمند و براي تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه از روش تحليل تم استفاده شد. براي بررسي اعتبار پژوهش از مقايسه يافته ها با ادبيات نظري و دريافت تاييد مشاركت كنندگان استفاده شده است. پس از كدگذاري و تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده، عوامل موثر بر استراتژي كسب ارزش در كسب و كارهاي نوپاي الكترونيكي در سه گروه اصلي: 1. عوامل استراتژيك 2. عوامل مرتبط با كسب و كار و 3. عوامل مرتبط با شخص كارآفرين شناسايي شدند.

چکيده:

كسب ارزش، مدل كسب و كار، كسب و كارهاي نوپاي الكترونيكي، استراتژي كسب و كارهاي الكترونيكي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد مجتبي سجادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر بابك ضياء استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.