پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۱۱ دفاع:
۱۶۵۸ شناسه:
حسين وجودي دانشجو:
تركيبات نانومتخلخل مغناطيسي: سنتز، شناسايي و اصلاح سطح با ارگانوسيلان‌ها عنوان فارسي:
Magnetic Nano Porus Materials: Synthesis, Characterization, Surface Modification With Organosilanes عنوان انگليسي:

در اين پايان نامه، چندين نوع نانوساختار جديد و كارآمد از مواد نانو متخلخل و غير متخلخل با پايه نانوكره، MCM-41 و SBA-15 به بصورت مغناطيسي و غير مغناطيسي تهيه شدند. پتانسيل نانومواد توليد شده به عنوان يك جاذب موثر براي حذف، استخراج انتخابي و پيش غلظت يون‌هاي فلزات گران‌بها، سمي و مصرفي از محلول هاي آبي مورد بررسي قرار گرفت. پس از آن يك روش ساده، ارزان و كارآمد براي پيش-تغليظ از يون‌هاي فلزي و حذف آلاينده‌هاي آلي از محلول‌هاي آبي و نمونه هاي حقيقي طراحي شد. اين روش بر اساس يك دستگاه دست‌ساز با كارتريجي همانند ستون كروماتوگرافي قابل تعويض و پر شده توسط تركيبات متخلخل ساخته شد كه به راحتي شرايط را براي تغيير نوع و مقدار جاذب فراهم كرد. جاذب داخل ستون با استفاده از غشاء نانوالياف پليمري متخلخل در جاي خود نگه داشته شدند. از اين تكنيك براي پيش-تغليظ و اندازه‌گيري يون‌هاي روي در نمونه‌هاي حقيقي گوشت‌هاي بازار كشور ايران مورد استفاده قرار گرفت و همچنين نشان داد كه اين دستگاه قادر به جذب رنگ‌هاي آنيوني از محلول‌هاي آبي است.

در نهايت، در قسمت آخر يك كامپوزيت با تكنيك پيروليز اولتراسونيك افشانه‌اي سنتز شد. در واقع، تهيه آلومينا و اكسيد آهن مغناطيسي به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گرفتند كه ساختارهاي نادري با مورفولوژي ويژه به دست آمد و هر دو تركيب به طور همزمان براي ساخت كامپوزيت توسعه داده شدند. نتيجه اين ترفند تشكيل كامپوزيت كروي توخالي با تركيب آلوميناي مغناطيسي بود.

در بخش‌هاي فوق، اثرات پارامترهاي مختلف مانند pH محلول، غلظت اوليه، دوز جاذب، سرعت جريان و زمان تماس بر جذب آناليت از محلول‌هاي آبي بررسي شدند. همچنين تمامي مواد آماده شده توسط FT-IR، XRD، SAXS، TGA، DTG، DTA، BET، SEM، TEM، DLS، VSM، EDX و UV-Vis مشخص شدند.

چکيده:

نانوذرات مغناظيسي، جذب اتمي، تركيبات نانومتخلخل

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا بديعي استاد راهنما:
دکتر محمدرضا گنجعلي استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد اميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.