پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۴/۲۷ دفاع:
۱۶۵۰ شناسه:
نرجس السادات نسبي دانشجو:
طراحي مدل مسير شغلي دوگانه ويژه پرستاران عنوان فارسي:
Designing the Model of Bi-directional Career Path Model in order to Retain Nurses عنوان انگليسي:

در سال‌هاي اخير انديشمندان و صاحب‌نظران حرفه‌اي به حوزه فعاليت‌هاي مديريت منابع انساني واردشده و تلاش نموده‌اند تا طرح‌هايي را براي توسعه همه‌جانبه منابع انساني و به‌ويژه بهبود كارراهه يا مسير شغلي كاركنان به وجود آورند. منابعي كه حياتي‌ترين سرمايه سازمان به‌حساب آمده و شامل دانش، مهارت، توانمندي و تجارب منحصربه‌فرد مي‌گردند. يكي از اين منابع، پرستاران هستند كه با ارائه مراقبت‌هاي درماني سلامتي و حيات مجدد به انسان‌ها مي‌بخشند و نقش كليدي و مهمي در سلامت جامعه به عهده‌دارند. اما چالش و مشكلي كه مديران و سياست‌گذاران حوزه سلامت با آن مواجه بوده و هستند، كمبود فرصت‌هاي ارتقا شغلي نسبت به تعداد پرستاران و كادر پرستاري است كه اين مسئله تأثير منفي بر عملكرد و مديريت اين سرمايه‌هاي انساني دارد. محدود بودن فرصت‌هاي ارتقاي شغلي پرستاران باعث ترك خدمت و نارضايتي شغلي آن‌ها گرديده است و حتي بر كيفيت خدمات درماني نيز تأثير منفي گذاشته است. ازآنجاكه اتخاذ راهبردهايي براي نگهداشت پرستاران با تجربه و مقابله با چالش‌هايي همانند افزايش ترك خدمت، كاهش انگيزه و رضايت شغلي پرستاران از اولويت‌هاي مديران پرستاري است، در اين مطالعه آميخته اكتشافي قصد داريم به طراحي مدل مسير شغلي دوجهته مخصوص پرستاران بپردازيم تا به هدف حفظ و نگهداشت آن‌ها نائل گرديم. در اين نوع مسير ارتقا رو به بالا در زمينه مديريتي و ارتقا افقي در زمينه تخصصي است تا بدين‌وسيله تعداد بيشتري از پرستاران از ارتقا شغلي برخوردار گردند و تمايل بيشتري جهت ماندن در سازمان به‌ويژه در حوزه باليني براي آن‌ها فراهم شود. قلمرو اين تحقيق طراحي مدل مسير شغلي دوجهته جهت حفظ و نگهداشت پرستاران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در فاصله زماني سال 1395 الي 1396 (مقطعي) خواهد بود. روش اجرا در اين تحقيق بنيادي از نوع آميخته يا تركيبي اكتشافي است. در ابتدا با استفاده از روش تحقيق گروندد تئوري يا نظريه داده بنياد با تمركز بر مصاحبه عميق، داده‌هاي كيفي جمع‌آوري و تحليل خواهند شد و مدل مفهومي پژوهش شكل خواهد گرفت. سپس در بخش دوم تحقيق با استفاده از ابزارها و روش‌هاي كمي (معادلات ساختاري و تحليل عاملي تائيدي)، داده‌هاي موردنياز با استفاده از پرسشنامه به‌دست‌آمده و پس از تجزيه‌وتحليل (با بهره‌گيري از نرم‌افزارهاي آماري SPSS و Lisrel) مدل نهايي تحقيق تبيين و ارائه خواهد شد.

چکيده:

مسير شغلي - مسير شغلي دوجهته - پرستار - كارمندان متخصص - كارمندان حرفه اي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد راهنما:
دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنماي دوم:
دکتر كامران باقري لنكراني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.