پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۴ دفاع:
۱۶۴۷ شناسه:
اسما ارباب اربابي دانشجو:
بررسي مقايسه اي ياد گيري زبان از طريق كتاب و نرم افزار هاي آموزشي از ديد زبان آموز و معلم عنوان فارسي:
a comparative study of language learning trough using books and softwares from the viewpoint of English languge teachers and learners عنوان انگليسي:

در طي اين پژوهش يادگيري زبان از دو طريق كتاب و نرم افزار از ديدگاه زبان آموز و معلم مورد بررسي خواهدگرفت از دو روش ارائه پرسش نامه و مصاحبه داده ها جمع آوري ميشوند و آناليز داده ها توسط برنامه ي spss انجام مي شود.

چکيده:

CALL. Evaluation. Software

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر اكرم نيرنيا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد نعمتي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.