پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۷ دفاع:
۱۶۳۴ شناسه:
احمد لاريجاني دانشجو:
ضمانت اجرا هاي حقوق عمومي ناشي از نقص قواعد حقوق رقابت عنوان فارسي:
ضمانت اجرا هاي حقوق عمومي ناشي از نقص قواعد حقوق رقابت عنوان انگليسي:

اهم قوانين مربوط به حقوق عمومي رقابت در ايران در قانون سياستهاي اجراي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، قانون تعزيرات حكومتي و قانون نظام صنفي وارد شده است. قانون تعزيرات حكومتي به منظور در نظر گرفتن ضمانت اجرا براي جلوگيري از تخلفات و همچنين برخورد با متخلفين صنفي و بنگاه‌هاي اقتصادي متخلف در سال ١٣٨٢ به تصويب رسيد.

اهم تخلفات مندرج در اين قانون در مواد ٢ الي ١٧ تحت عناوين تخلفاتي نظير گرانفروشي، كم‌فروشي و تقلب، احتكار، عرضه خارج از شبكه، درج نكردن قيمت، اخفا و امتناع از عرضه كالا، صادر نكردن فاكتور، اجرا نكردن ضوابط قيمت‌گذاري، اجرا نكردن تعهدات واردكنندگان و توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي، نداشتن پروانه كسب و يا بهره برداري، فروش اجباري و اعلام نكردن موجودي ذكر گرديده است.

مهمترين ضمانت اجراهاي ذكر شده در قوانين حقوق رقابت ايران ضمانت اجراهاي كيفري و مدني و اداري هستند كه به صورت حبس، جزاي نقدي، دستور به استرداد اضافه درآمد و توقيف اموال، دستور به توقف، اطلاع رساني عمومي، دستور به عزل مديران، دستور به عدم فعاليت، دستور به اصلاح اساسنامه و صورتجلسات، الزام به رعايت حداقل عرضه و دامنه‌ي قيمتي، دستور فسخ هر قرارداد و يا توافق داراي رويه‌هاي ضدرقابتي، ابطال ادغام، و يا ابطال قراردادها و توافق‌هاي مرتبط، تعطيل كردن محل كسب و لغو پروانه كسب و بهره‌برداري در قانون آورده شده است.

شوراي رقابت، سازمان تعزيرات حكومتي، اتحاديه‌هاي صنفي، سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان، سازمان ملي استاندارد ايران، سازمان بازرسي كل كشور، و سازمان نظام پزشكي كشور نهادها و سازمانهاي مسئول در زمينه حقوق رقابت در ايران هستند كه هر كدام محدوده‌اي از وظايف و اختيارات در اين زمينه دارند. به موجب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، بخشي از وظايف حاكميتي به شوراي رقابت تفويض شده است و اين مساله به ﻣﻌﻨﺎي ﺣﻔﻆ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﺎكميتي اﺳﺖ تا اﻣﻜﺎن ورود ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

چکيده:

حقوق عمومي،ضمانت اجرا،حقوق رقابت،نقض قواعد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن باديني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نسرين طباطبائي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.