پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۰ دفاع:
۱۶۲۸ شناسه:
هادي تيپ دانشجو:
مدلسازي رابطه بين سرمايه اجتماعي، فرهنگ شهروندي و تمايل به داوطلبي در المپياد ورزشي درون مدرسه اي عنوان فارسي:
Modeling the relationship between social capital and civic culture of volunteering in Sports Students Iran عنوان انگليسي:

در طي نيم قرن گذشته شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي جهان دستخوش تغيير و تحولات زيادي بوده است. در اين ميان، دولتمردان براي كاهش فشارها و تعديل نمودن اوضاع، از عوامل و نيروهاي داوطلب كمك مي گيرند. بسياري از سياستمداران و مديران در خصوص داوطلبان اظهاراتي نموده اند، داوطلبان ستون فقرات جامعه هستند، بدون داوطلبان، موسسات تداو مي نخواهند داشت (كاسكلي، گراهام و همكاران ،2006). افراد داوطلب به عنوان يكي از سه گروه تشكيل دهنده منابع انساني (كارمندان حقوق بگير، داوطلبان و مشتريان) جايگاه ويژه اي در سازمان هاي دولتي، غيرانتفاعي به خصوص سازمان هاي ورزشي دارند (چالادوراي،2006. اندام، 1387).

داوطلبان نه تنها مهمترين و قدرتمندترين منبع انساني براي جوامع به شمار مي آيند بلكه مي توانند به عنوان بنياد و اساس موفقيت بسياري از امور نيز تلقي گردند (4). از سوي ديگر منافع اقتصادي و غير اقتصادي ناشي از حضور داوطلبان، ستاد اجرايي سازمان هاي ورزشي را بر آن مي دارد تا به جذب داوطلبان جديد، حفظ و نگهداري داوطلبان كنوني بپردازند (5).

از آنجا كه آموزش و پرورش بخش عظيمي از منابع انساني (دبيران، دانش آموزان و اوليا) را در اختيار دارد، پژوهش حاضر در اين سه سطح صورت خواهد گرفت. لذا در اين مطالعه پژوهش گر بر آن است تا به بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و فرهنگ شهروندي با تمايل به همكاري داوطلبي در ورزش دانش آموزي بپردازد.

چکيده:

تمايل به داوطلبي، سرمايه اجتماعي،فرهنگ شهروندي،ورزش دانش آموزي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد راهنما:
دکتر مهرزاد حميدي استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدنصراله سجادي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.