پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۶۱۶ شناسه:
سيده زهره كاظمي دانشجو:
بررسي تاثير بازيهاي ديجيتال سه بعدي بر ساختار نوشتاري در محيط يادگيري زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي عنوان فارسي:
The Effect of 3-Dimensional Game Play on the Written Second Language Narratives in EFL Setting عنوان انگليسي:

هدف از اين مطالعه بررسي تاثير بازيهاي سه بعدي ديجيتال بر ساختار نوشتاري دانش آموزان در محيطي كه زبان انگليسي در آن به عنوان زبان بيگانه شناخته مي شود، است. بر اين اساس صد نفر دانش آموز دختر ۱۳ تا ۱۵ ساله كه در اين مطالعه شركت كرده اند به دوگروه آزمايشي بصورت اتفاقي تقسيم ميشوند. گروه اول پس از چند جلسه آموزشي و آشنايي با داستان شروع به نوشتن ميكنند در حاليكه گروه دوم پس از چند جلسه بازي با بازي ديجيتال و شناسايي طرح داستان شروع به بازگويي داستان ميكنند.در پايان نوشته هاي هر دو گروه توسط دو ممتحن جهت تشخيص تاثير بازي ديجيتال بر نوشتار دانش آموزان بررسي مي گردد. نتايج اين پژوهش متعاقبا اعلام خواهد گرديد.

چکيده:

بازيهاي ديجيتال سه بعدي، نوشتارهاي ديجيتالي، طرح داستان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر اكرم نيرنيا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمحمد علوي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.