پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۲ دفاع:
۱۶۱۲ شناسه:
ارمان اكنده دانشجو:
بكارگيري روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره جهت انتخاب خدمات مورد برون‌سپاري فناوري اطلاعات تحت معيارهاي ريسك و پايداري عنوان فارسي:
Using multi-criteria decision making methods for selecting the IT outsourcing services under risk and sustainability criteria عنوان انگليسي:

در دنياي كسب و كار امروز، برون سپاري فناوري اطلاعات يك رويكرد رو به رشد مي باشد. از اينرو، انتخاب فعاليت خدمتدهي برون سپاري فناوري اطلاعات همانند انتخاب پروژههاي برون سپاري فناوري اطلاعات مي تواند بر اساس چارچوب تصميمگيري چند معياره طراحي گردد. اين مطالعه، يك رويكرد تصميم گيري بر مبناي تحليل تصميم گروهي به منظور رتبه بندي فعاليت هاي خدمات رساني برون سپاري فناوري اطلاعات، ارائه مي كند. به عبارت ديگر، خدمات مورد برونسپاري در فرآيند تصميمگيري به عنوان كانديد يا گزينه در نظر گرفته ميشود كه تحت معيارهاي متناقض با توجه به نظرات تصميم گيران مورد ارزيابي قرار ميگيرند. بدين منظور، نظرات تصميم گيران بر مبناي متغيرهاي زباني بيان مي شود كه سپس با استفاده از مقياس ليكرت به مقادير قطعي تبديل مي شوند. در رويكرد پيشنهادي، اوزان مربوط به معيارها با استفاده از روش آنتروپي شانون مورد محاسبه قرار ميگيرد. اين روش با محاسبهي پراكندگي در مقاديرمعيارها اهميت آنها را مشخص ميكند. در نتيجه، اوزان مربوط به معيارها در فرآيند رويكرد ارزيابي و رتبه-بندي پيشنهادي به منظور كاهش خطا اعمال مي گردد. بعلاوه، نظرات تصميم گيران در گام نهايي رويكردپيشنهادي به منظور جلوگيري از ريزش اطلاعات اداام مي شود. سپس، رويكرد پيشنهادي در يك مطالعه ي موردي واقعي و يك مثال عددي از ادبيات موضوع به منظور نشان دادن كاربردپذيري و موثر بودن رويكرد ارائه شده، اجرا مي شود. همچنين، يك تحليل مقايسه اي به منظور مقايسهي نتايج بدست آمده ارائه مي-گردد. در پايان، يك تحليل حساسيت به منظور بررسي تاثير اهميت معيارها بر رتبهبندي نهايي گزينه هامورد بررسي قرار ميگيرد.

چکيده:

برونسپاري فناوري اطلاعات؛ مدل تصميم گروهي؛ ادغام نهايي؛ خدمات فناوري اطلاعات؛

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.