پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۱۶۰۰ شناسه:
اميرحسين صبورطينت اقدم دانشجو:
طراحي مدل سنجش عمق اجراي استراتژي مبتني بر سطح نفوذ ذهني، قلبي و عملي عنوان فارسي:
Designing a model for evaluating the depth of strategy execution based on mental, heart and practical influence عنوان انگليسي:

چالش اصلي مديريت استراتژيك پيش از مرحله تدوين، در اجراي استراتژي ها نهفته است. يكي از دلايل بسيار شايع عدم اجرا اين است كه كاركنان سازمانها، استراتژي را نفهميده و استراتژي در فعاليتهاي آنها نمود پيدا نكرده است. درك استراتژي توسط همه كاركنان و تلاش در راستاي تحقق آن، مفهوم مراوده استراتژي مي باشد (كاپلان و نورتون ۲۰۰۸)

يكي از مواع عدم اجرا، در سازمانها اين است كه ۹۵% كاركنان سازمانها، اساسا متوجه استراتژي نيستند يا آن را درك نمي كنند. در گذشته، همسوسازي همه كاركنان امري حياتي نبود اما امروزه اگر كاركنان استراتژي را به درستي نفهمند نمي توان انتظار داشت در مرحله بعدي به تحقق اجرايي شدن آن كمك كنند (سازمان استراتژي محور، پرويز بختياري، ۱۳۹۰)

بنابراين برنامه استراتژي در صورتي اثربخش است كه همه كساني كه انتظار مي رود آن را پايش و اجرا نمايند آن را پذيرفته باشند (صبورطينت، جلالي، ۱۳۹۴)

اجراي استراتژي شامل سه مولفه كليدي است: نفوذ استراتژي در ذهن (strategy awareness)، نفوذ قلبي استراتژي (strategy belief) و نفوذ عملي استراتژي (strategy involvement)

ادبيات موضوع، از جهت وجود الگويي براي سنجش ميزان اجراي استراتژي مبتني بر سطح نفوذ قلبي، ذهني و عملي ضعف فراوان دارد و هدف اين مقاله طراحي الگويي مناسب براي سنجش اين عامل است.

چکيده:

اجراي استراتژي - مراوده استراتژي - نفوذ عملي - نفوذ ذهني استراتژي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ناصر ميرسپاسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد مشاور:
دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.