پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱/۲۸ دفاع:
۱۵۹۳ شناسه:
راميز قلي نژاد دانشجو:
حاكميت شركتي در سازمان هاي رسانه ايي : بررسي موردي روزنامه دنياي اقتصاد عنوان فارسي:
corporate governance in media organizations : case study of Donya -ye- eqtesad newspaper عنوان انگليسي:

با استقرار مديريت استراتژيك در سازمان ها ،حاكميت شركتي اهميت و حساسيت زيادي پيدا مي كند. حاكميت شركتي، سيستم كنترل و هدايت شركت است: سيستمي كه ارتباط بين شركت و ذي نفعان آن را تعيين، كنترل و هدايت مي كند. حاكميت شركتي در سطح خرد دستيابي به اهداف شركت و در سطح كلان تخصيص بهينه منابع را دنبال مي كند.

هدف نهايي حاكميت شركتي دستيابي به چهار مورد ذيل است:

1) پاسخگويي ، 2) شفافيت، 3) عدالت و 4) رعايت حقوق ذي نفعان

حاكميت شركتي مجموعه يي از فرآيند ها، قوانين، سياست ها، نهاد ها و حتي سنت ها است كه به نحوه هدايت، اداره و كنترل سازمان ها يا شركت ها مي پردازد. حاكميت شركتي همچنين دربرگيرنده نحوه تعامل ذي نفعان مختلف در راستاي اهداف سازمان و يا شركت مورد بحث است. ذي نفعان عمده مورد نظر مباحث حاكميت شركتي عبارتند از: سهامداران، هيات مديره، مديريت اجرايي، كارمندان و كاركنان شركت، وام دهندگان، مشتريان، تامين كنندگان و بطور كل عموم جامعه.

با اين رويكرد كه در سازمان هاي رسانه يي از يك سو ، ۴ عامل فوق اهميت والايي دارند و از سوي ديگر استقرار استراتژي هاي مناسب به تحقق اين اهداف ولال مي انجامد ، اين تحقيق به جايگاه حاكميت شركتي در سازمان هاي رسانه يي و اهميت

آن در تامين حقوق ذي نفعان مي پردازد و با مدل سازي حاكميت شركتي در روزنامه دنياي اقتصاد ابعاد حاكميت شركتي در يك سازمان رسانه يي شناسايي و تعريف مي شود . پس از مرور ريشه هاي تاريخي موضوع، تعاريف و مباني حاكميت شركتي مورد بحث قرار خواهد گرفت.

چکيده:

سازمان رسانه يي - حاكميت شركتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبر فرهنگي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر جعفر محمودي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.