پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱۰ دفاع:
۱۵۶۱ شناسه:
زهره كامياب دانشجو:
تاثير دو مدل آموزش سنتي و بازي تاكتيكي بر هماهنگي چشم-دست و يادگيري حركت پاي بدمينتون بازان مبتدي با هماهنگي بالا و پايين عنوان فارسي:
Effect of two types of traditional and tactical game instructional models on eye-hand coordination and learning of footwork in novice badminton playerwith high and low coordination عنوان انگليسي:

آموزش مهارت هاي ورزشي و حركتي يكي از اهداف مهم تربيتي در دوره دبستان است. تحقيقات نشان داده اند بسياري از شيوه هاي سنتي و مورد استفاده در آموزش مهارت هاي حركتي، اغلب موثرترين شيوه آموزش نيست(1). اخيرا تحقيقات پاسخ هاي كمي براي اين سوال داشته اند كه: "بهترين مدل آموزش چيست؟" يافتن پاسخ اين سوال باعث شد محققان به دنبال راه حل سودمندي براي مشكلات آموزش باشند(3).با توجه به اينكه زمان، هزينه و انرژي زيادي صرف آموزش ورزش بدمينتون مي شود، نيازمند انتخاب مدل آموزش مناسب در جهت يادگيري موثرتر هستيم.

از آن جا كه پربار كردن جلسات تمرين و به حداكثر رساندن بهره يادگيري شاگردان، همواره يكي از دغدغه هاي مربيان و معلمان ورزش بوده است، محققان علم يادگيري در تحقيقات بسياري به مقايسه مدل ها و روش هاي آموزش پرداخته اند و به دنبال روش آموزش بهتر در جهت يادگيري موثرتر بوده اند.

سوال اصلي تحقيق حاضر اين است كه با در نظر گرفتن سطح هماهنگي بالا و پايين كودكان،آيا بين مدل هاي آموزش سنتي و بازي تاكتيكي بر هماهنگي چشم-دست و يادگيري حركت پاي كودكان در بدمينتون تفاوت معني داري وجود دارد؟

اين تحقيق از نوع كاربردي و روش اجراي آن از نوع مداخله اي به صورت نيمه تجربي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با سري هاي زماني مي باشد. از آزمون هماهنگي MABC-2""براي سنجش ميزان هماهنگي دانش آموزان استفاده خواهد شد. دانش آموزاني كه در اين آزمون رتبه درصدي زير 20 كسب كنند به گروه هماهنگي پايين و آن هايي كه رتبه درصدي بالاي 85 درصدكسب مي كنند به گروه هماهنگي بالا تقسيم بندي مي شوند. (15)همچنين براي بالا بردن دقت آزمون از ابزار آزمايشگاهي "وينا" نيز براي تاييد نتايج آزمون MABC-2""استفاده خواهد شد.

به منظور ارزيابي حركت پا در بدمينتون، از آزمون هاي حركت پاي مخصوص اين ورزش همچون آزمون لانژه، آزمون سيمو،آزمون پرش سارجنت،آزمون ادگرن و آزمون Tاستفاده خواهد شد(فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلامي ايران).

جامعه آماري اين تحقيق دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر رشت خواهند بود كه شروع به يادگيري و آموزش ورزش بدمينتون خواهند كرد و قبلا تجربه اي در يادگيري اين ورزش نداشته اند. از اين ميان با توجه به تحقيقات قبلي و اطلاعات موجود از مقالات ديگر، تعداد نمونه آماري 48 نوآموز خواهند بود كه با استفاده از نرم افزار Gpower با اطمينان 95 درصد و توان آزمون 80 انتخاب خواهند شد. پس از اعمال آزمون هماهنگي، 24 آزمودني با هماهنگي بالا به صورت تصادفي به دو گروه 12 تايي و 24 آزمودني با هماهنگي پايين نيز به صورت تصادفي به دو گروه 12 تايي تقسيم خواهند شد.گروه ها به قرار زير تحت مداخله قرار خواهند گرفت:

الف) مدل آموزش سنتي با هماهنگي پايين ب) مدل آموزش سنتي با هماهنگي بالا

ج) مدل آموزش بازي تاكتيكي با هماهنگي پايين د) مدل آموزش بازي تاكتيكي با هماهنگي بالا

اين تحقيق به مدت 15 جلسه در قالب سه هفته، هر هفته 5 جلسه ي 55 دقيقه اي اجرا خواهد شد(2)

در شرايط پارامتريك از روش هاي آماري تحليل واريانس با اندازه هاي تكراري و نيز روش تحليل واريانس مركب در سطح معني داري 0.05 استفاده خواهد شد.

چکيده:

آموزش سنتي - بازي تاكتيكي- بدمينتون- هماهنگي چشم دست ، حركت پا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي شهبازي استاد راهنما:
دکتر محمود شيخ استاد راهنماي دوم:
دکتر فضل اله باقرزاده استاد مشاور:
دکتر الهه عرب عامري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.