پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۲ دفاع:
۱۵۲۲ شناسه:
مريم جامعي دانشجو:
ساماندهي و بهسازي كالبدي-محيطي فضاهاي شهري- نمونه پژوهش مبارك اباد-حسين آباد عنوان فارسي:
organization and improvement of urban environmental عنوان انگليسي:

آنچه مسلم است انسان دوستدار فضايي است با ارزش هاي صحيح كاربردي و زيبا كه در عين حال جوابگوي نيازهايش ياشد. از اينرو توجه به اقشار استفاده كننده از فضا و درك نيازهاي آنها و تغييرات زندگي انسان ها در طول زمان، موفقيت در در امر ساماندهي امكان پذير مي سازد. از طرفي ضعف مديريت شهري، كمبود برنامه ريزي منسجم و برخورد غير اصولي مردم باعث شده است حركات تشديد يابنده اقتصادي، سرمايه گزاري غير اصولي در بخش ساختمان، اغتشاش و شلوغي محيط يا ناهنجاري هاي بصري و مواردي از اين قبيل در شهرها قوت يابد.

كلان شهر تهران نيز با توجه به شلوغي، ازدحام جمعيت، آلودگي محيط زيست و ترافيك و عدم وجود اماكن ورزشي و تفريحي مناسب، خدمات رفاهي مطلوب و كافي از اين امر مستثني نيست. در اين ميان در مناطق مختلف شهر تهران نيز نارسايي ديده مي شود. با توجه به ناسازگاري ميان فضاها و كاركردها و نبود طراحي و برنامه ريزي شهري مناسب در شهر تهران به عنوان مركز شهر، محدوده اي به عنوان نمونه به عنوان تحقيق مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

چکيده:

ساماندهي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد سعيدنيا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.