پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۲۲ دفاع:
۱۵۱۵ شناسه:
سيدعلي ميرحسيني دانشجو:
ارتقاء كيفيت بافت هاي مياني شهر با تاكيد بر كاهش آسيب پذيري كالبدي در برابر زلزله نمونه مورد مطالعه: محله پارك نشاط كرمان عنوان فارسي:
Improve The Quality of the City With an Emphasis On Reducing The Vulnerability of Physical Structures Against Earthquakes عنوان انگليسي:

بيان مسئله

زلزله پديده اي است طبيعي كه بي توجهي به آن خسارات جبران ناپذيري به دنبال خواهد داشت. وقوع زلزله هاي شديد بشر را برآن داشته است كه در فكر تدوين يك برنامه زيربنايي براي كاهش خطرات و آسيب هاي ناشي از آن باشد. امروزه آسيب پذيري شهرها و به خصوص بافت هاي قديمي و فرسوده در برابر زلزله، به عنوان مسئله اي جهاني پيش روي متخصصان رشته هاي گوناگون قرار گرفته است. اين وضع در كشورهاي داراي ساختار طبيعي مخاطره آميز، از جمله ايران، طي دهه هاي اخير به صورتي حادتر نمود يافته است. ويژگي هاي زمين ساخت كشور،زلزله را به عنوان يكي از مخرب ترين عوامل انهدام حيات انساني مطرح نموده است . بررسيهاي تاريخي نشان مي دهد كه مناطق وسيعي از كشورمان توسط اين حادثه طبيعي متحمل آسيب هاي جاني و مالي گرديده است. براساس گزارش سازمان ملل،در سال 2003 ميلادي،كشورايران در بين كشورهاي جهان رتبه نخست را در تعداد زلزله هاي با شدت بالاي 5/5 ريشترويكي از بالاترين رتبه هارادر زمينه آسيب پذيري از زلزله و تعداد افراد كشته شده در اثر اين سانحه،داشته است. براساس همين گزارش،در كشور ايران زلزله وجه غالب را در بين سوانح طبيعي داراست.(UNDP,2004:12)

كشور ايران با آسيب پذيري لرزه اي گروههاي خاصي از ساخت وسازها مانند: ساختمان هاي عمومي بامصالح غير مسلح بنايي،ساختمانهاي پرجمعيت قديمي در مراكزشهري، بافتهاي فرسوده،منازل مسكوني و سازه هاي بتني كه در دهه 1960 تا 1980 با مصالح و طراحي ضعيف سر برآورده اند روبرواست . و در واقع مسئله اساسي شناسايي عوامل اثر گذار بر آسيبب پذيري كالبدي شهرهاي كشور در برابر زلزله به منظور كاهش خسارات ناشي از اين بلاي طبيعي در شهرهاست.

منطقه كرمان در طي تاريخ 2000 ساله لرزه خيزي كشور بارها مكان زمين لرزه هاي متوسط تا قوي بوده است. وجود بافت هاي شهري تقريبا فرسوده، عدم رعايت كدهاي ساختماني در ساخت و سازها، بالا بودن سطح آب هاي زيرزميني و ناپايداري زمين ناشي از آن، نداشتن آمادگي لازم براي رويارويي با بحران هاي احتمالي و ... باعث افزايش آسيب پذيري بيش از پيش شهر كرمان در برابر زلزله گرديده است. اهميت و اولويت اين مسئله زماني آشكار مي شود كه به مقر و موقعيت جغرافيايي و اهميت كاركردهاي گوناگون اين شهر توجه شود چرا كه اين شهر يكي از شهرهاي مهم به لحاظ تاريخي و قدمت ابنيه مهم مي باشد و از طرفي بدليل دارا بودن عملكردهاي گسترده ارتباطي، خدماتي، فرهنگي و گردشگري يكي از مهم ترين شهرهاي حوزه مركزي كشور به حساب مي آيد و رسيدگي به موضوع آسيب پذيري كالبدي آن يكي از مسائل مهم به شمار مي آيد. محله باغ نشاط كرمان كه نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش مي باشد، در قسمت جنوب غربي كرمان واقع شده است و از محله هايي است كه در گذشته در بافت قديم شهر كرمان نبوده است و در اثر گسترش شهر هم اكنون در رديف محله هاي آباد و پرجمعيت شهر قرار گرفته است.

چکيده:

ارزيابي آسيب پذيري، بافت هاي مياني، زلزله، محله پارك نشاط كرمان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسنعلي لقايي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.