پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۲۲ دفاع:
۱۵۱۴ شناسه:
نگين كشفي پور دانشجو:
ارتقاي تاب آوري شهري با تاكيد بر مولفه هاي كيفيت طراحي شهري نمونه مورد مطالعه: محله قلعه محمود خان كرمان عنوان فارسي:
Urban Resilience With Focus Component Quality of Urban Design عنوان انگليسي:

1- بيان مسئله

با توجه به ويژگي هاي شهرهاي امروزي كه بيشتر به سوي ناپايداري سوق داده شده و ايمني و امنيت شهروندان را در بعد هاي متفاوت اجتماعي ، اقتصادي و زيست محيطي با خطر جدي رو به رو مي كند تاكيد بر تاب آور بودن شهر ها در راستاي طراحي شهري ، مي تواند تا حد زيادي از ناپايداري شهرهاي موجود بكاهد. مسئله اساسي كه در شهرهاي ايران وجود دارد خطر پذيري بالاي آنان بوده كه در اين موضوع عدم توجه به طراحي شهري اين خطر پذيري را به شدت افزايش مي دهد. لذا، با انتخاب محله قلعه محمود شهر كرمان به عنوان نمونه موردي و بررسي مفهوم طراحي شهري و با در نظر گرفتن زير مجموعه هاي آن تا حد زيادي مي توان علل عدم تاب آوري اين شهر را به دست آورد و جهت افزايش پايداري آن اقدام نمود.

در شهرها، دولتهاي محلي بايد سردمدار اين تلاش باشند زيرا نقش مديريتي آنها درك و بينش كلي نسبت به آنچه كه در سطح محلي مورد نياز است را برايشان ميسر مي سازد. ارزيابي ذينفعان كمك خواهد كرد تا خدمات عمومي نقش ها و مسئوليت هاي خود (در حوزه فعاليت هاي عمراني و سازوكارهاي نظارتي خود) را بشناسند، عواملي خطر آفرين را شناسايي نمايند و تدابير لازم براي مقابله با آنها را اتخاد نمايند. گروه هاي شهروندي در مناطق در معرض خطرپذيري، از جمله شهرك هاي غير رسمي، كسب و كار هاي محلي و گروههاي ديگر بايد در ارزيابي خطرپذيري شركت داشته باشند و اين يافته ها بايد با آنها به اشتراك گذاشته شوند. شهرها بايد با مؤسسات پژوهشي ملي و محلي، و مراكز پايش خطرپذيري همكاري نمايند و آنها را به كمك به جمع آوري مدارك و ارزيابي خطرپذيري گذشته و بالقوه و سناريو هاي خطرپذيري تشويق كنند. اين نهادها بايد بخشي از سازوكار هماهنگي براي مقابله با كاهش خطرپذيري بلايا باشند.(مديريت بحران شهرداري مشهد، 1392)

از اين رو با توجه به نقش غير قابل انكار دولت براي دست يابي به شهر تاب آور، نمي توان بر روي مشكلات عمده اي كه در زمينه اجرا و نظارت طرح ها و پروژه ارائه شده كه از سوي دولت ايجاد مي شود، چشم پوشي نمود .لذا، مشكلات اجرايي كه گاه از چشمه عدم وجود بودجه و گاه از چشمه بي كفايتي مسئولين آب مي خورد را ناديده گرفت. هم چنين نقش شهروندان هم در اين مسير بسيار برجسته مي باشد.كه باز هم رابطه ي دو طرف دولت و شهروندان را گوشزد مي كند.در اين پروژه دو مفهوم تاب آوري و طراحي شهري در كنار هم قرار مي گيرند.كه تاب آوري را در فرهنگ لغات، توانايي بازيابي، بهبود سريع، تغيير، شناوري، كشساني و همچنين خاصيت فنري و ارتجاعي ترجمه شده است www.merriam-webster.com/dictionary/resilience. طراحي شهري به عنوان “فرايندي انساني كه با بهبود كيفيت كالبدي محيط زيست سروكار دارد" نيز معرفي ميشود (توسلي و بنيادي،1372:4) البته تعاريف متعددي براي هر كدام بيان شده است و از آنجا كه خطر پذير بودن كالبد مد نظر مي باشد و تاب آوري خود نيز در ابعاد مختلف حرف براي گفتن دارد كه حفظ رابطه ميان اين ابعاد مي تواند تاب آوري و پايداري را همسو نمايد.

منطقه كرمان در طي تاريخ 2000 ساله لرزه خيزي كشور بارها مكان زمين لرزه هاي متوسط تا قوي بوده است. وجود بافت هاي شهري تقريبا فرسوده، عدم رعايت كدهاي ساختماني در ساخت و سازها، بالا بودن سطح آب هاي زيرزميني و ناپايداري زمين ناشي از آن، نداشتن آمادگي لازم براي رويارويي با بحران هاي احتمالي و ... باعث افزايش آسيب پذيري بيش از پيش شهر كرمان در برابر زلزله گرديده است. محله قلعه محمود از جمله محله هاي قديمي كرمان مي باشد كه به لحاظ ساختار داراي كالبدي ضعيف بوده كه ميزان خطر پذيري را در اين محله افزايش مي دهد در اين ميان بافت تاريخي محله قلعه محمود كرمان با سابقه تاريخي كهن و ديرينه اش با برخورداري از سيماي شهرهاي كويري و داشتن بناهايي با حجم پر، سقفهاي كلنبو و مصالح خشتي و گلي داراي پتانسيل هاي تاريخي، فرهنگي، اجتماعي بسيار غني مي باشد. لذا،به دليل ماهيت تاريخي منطقه مورد مطالعه ، اهميت آن را دو چندان مي كند و نياز به تاب آور كردن شهر كرمان و بالخصوص محله قلعه ،بسيار مد نظر مي باشد. در اين محله داراي يك بازار مي باشد كه به بازار قلعه معروف مي باشد كه به عنوان يك مكان تاريخي و گردشگري مي باشد تاب آور كردن اين اماكن با بازسازي امكان پذير خواهد بود .در طي دوران اين اماكن تبديل به متروكه شده اند كه از سرزندگي آنان كاسته و هويت اين مكان تاريخي را با چالش كشانده است.

چکيده:

تاب آوري،بلاياي طبيعي، خطرپذيري، طراحي شهري، محله قلعه محمود كرمان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسنعلي لقايي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.