پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۲۳ دفاع:
۱۵۱۰ شناسه:
مريم محمدزاده دانشجو:
طراحي شهري براي القاي حس مكان در ميادين شهري؛نمونه موردي:ميدان شهرداري رشت عنوان فارسي:
Urban design for Sense of Place in urban squares; case study: city hall square of Rasht. عنوان انگليسي:

مكان بعنوان يك مجموعه داراي پتانسيل كمك به روندي است كه در آن افراد حس مكان، تعلق و هويت را توسعه مي دهند و آنها را حفظ مينمايند. مكان در مركز جهان يا دنياي اجتماعي قرار دارد. مكان ها هنگامي كه در بر هم كنش هاي انسان با محيط زيست خود مطرحند، شكل مي گيرند و يا از فضاها ساخته مي شوند. همچنين نه تنها با مجموعه اي فيزيكي، بلكه با رشته اي از فعاليت ها و فرآيند هاي احتماعي و روانشناختي كه در آنها انجام مي گيرند، مشخص مي شوند.(Stedman, 2002) . مكان تنها متضمن و يا شامل محل هاي ويژه ي فيزيكي نيست، بلكه پر از معاني نمادين،دلبستگي هاي عاطفي و احساساتي است كه افراد درباره يك مجموعه مشخص دارند.(Dominy, 2001).مطالعه مكان ، مطالعه رويدادها و حداثي است كه در آن اتفاق مي افتدو مجموعه اي از رخدادها، شكل ها و، رنگ ها و بافت ها شخصيت يك مكان را شكل مي دهد.(Norberg-Schulz,1981). مهم ترين مفاهيمي كه در ارتباط با مكان مي باشند، هويت مكان، روح مكان و حس مكان مي باشند. از طرفي از ميان فضاهاي شهري، ميادين به علت ماهيت خاص خود و عملكردشان در ساختار فضايي و كالبدي شهر با توجه به نقش بازتوليد محتوايي و ذهني يك فضاي عمومي شهري از اثرگذارترين فضاهاي يك شهر در ذهنيت شهروندان مي باشند. ميادين به طور كلي داراي فضايي وسيع هستند. و كاربرد آنها عموماً از جنس مراودات اجتماعي، فرهنگي ، اقتصادي ، تجمع شهروندان و ارتباطات متقابل آنهاست. بنابراين ايجاد فضاهايي مناسب و مطلوب براي تمامي گروههاي اجتماعي بخشي از وظايف مديريت شهري در حوزه طراحي و برنامه ريزي در جهت توسعه شهر محسوب مي شود. امروزه، عوامل متعددي از جمله رشد سريع تكنولوژي و اثرات آن از جمله ترافيك و مسيرهاي جديد اتومبيل، حس مــكان و توان دريافت و بهره برداري از ارزشهاي كالبدي (مانند ويژ گيهاي طبيعي، تنوع و نفوذپذيري فضايي و بصري، شكل بدنه ها و هماهنگي كاربريها با بافت زمينه) و نيــز درك ارزشهاي يادمانهاي كهن، هويت و اصالت بافتهاي شهري را تغيير داده است.

چکيده:

حس مكان،دلبستگي به مكان،ميدان شهري،طراحي شهري،ميدان شهرداري رشت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.