پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۱ دفاع:
۱۵۰۰ شناسه:
حسين شايان مقدم دانشجو:
برنامه راهبردي اداره كل ورزش و جوانان استان تهران و ارائه الگوي اجراي راهبردها با رويكرد BSC عنوان فارسي:
Strategic planning for development of sports in Tehran city and its executive model by BSC approach. عنوان انگليسي:

هدف از انجام پژهش حاضر ، طراحي و تدوين برنامه راهبردي ورزش شهر تهران و ارائه الگوي اجرايي آن به روش كارت امتيازي متوازن براي يك دوره 8 ساله از (2023-2015) مي باشد. براي گرد آوري اطلاعات از بررسي اسناد و مدارك ، مطالعه ادبيات پيشينه ، نظر سنجي ، مصاحبه كيفي و جلسات شوراي راهبردي استفاده مي شود.در بخش كمي از پرسشنامه هاي تعيين عوامل دروني و pest scan و فرم هاي تعيين موضوعات استراتژيك و پرسشنامه استاندارد شده تعيين منظر هاي مختلف ورزش شهر تهران استفاده ميگردد. در بخش كيفي نيز جهت تعيين اهداف بلند مدت ، سنجه ها از خبرگان، متخصصان و صاحبنظران اصلي ورزش شهر تهران تا رسيدن به اشباع نظري استفاده ميشود.

تجزيه و تحليل داده ها در بخش كيفي از روش استقراي منطقي و در بخش كمي علاوه بر شاخص هاي توصيفي و در راستاي تحليل استنباطي و آزمون فرضيات تحقيق از مدل هاي آماري شاپيرو، آزمون خي دو ، فريدمن و ماتريس هاي ارزيابي دروني و بيروني swot استفاده مي شود.

در اين پژوهش ابتدا با تحليل داخلي و بيروني محيط نقاط ضعف ، قوت، فرصت ها و تهديدات شناسايي شده و با استفاده از ماتريس ارزيابي ، موقعييت استراتژي و همچنين راهكار هاي توسعه ورزش شهر تهران ارائه مي گردد. در پايان نيز مدلي با رويكرد BSC جهت اجرا و ارزيابي استراتژي ها معرفي مي گردد.

چکيده:

: برنامه راهبردي، تحليل سوات ، اجراي استرتژي، ريكرد كارت امتيازي متوازن

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهرزاد حميدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدنصراله سجادي استاد مشاور:
دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۱۳۹۸ ۱۵ مطالعات مديريت ورزشي حسين شايان مقدم-دكتر مهرزاد حميدي-دكتر مجيد جلالي فراهاني برنامه ريزي راهبردي اداره كل ورزش و جوانان استان تهران ومدل اجراييي آن با رويكرد BSC داخلي پذيرش شده مقاله در مجله ISC ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.