پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱ دفاع:
۱۴۹۸ شناسه:
مهدي ستاري ملكي دانشجو:
بررسي رابطه اهرم مالي غيربهينه، كيفيت سود و رويكرد تأمين مالي عنوان فارسي:
Investigating the Relationship between Suboptimal Financial Leverage, Earnings Quality and Financing Approach عنوان انگليسي:

كيفيت اقلام تعهدي نشانگر اين است كه تا چه ميزان سود دوره جاري به جريان نقدي مبدل شده است. تطابق پايينتر اين دو رقم نشانگر كيفيت پايينتر اقلام تعهدي است. مطالعات پيشين (براي مثال؛ وارفيلد 13 و همكاران، 1995 ؛ ليم و ماتولكسي 14 ، 1999 ) نشان داده اند كه مديران با استفاده سودجويانه از اقلام تعهدي اختياري به فريب استفادهكنندكان صورتهاي مالي ميپردازند. اقلام تعهدي به اقلام تعهدي اختياري و غيراختياري تقسيم ميشوند. در اين مدلها، فرض ميشود اقلام تعهدي غيراختياري در طول زمان ثابت بوده و

در معرض دستكاري مديريت قرار نميگيرند. باتوجه به توضيحات ارائه شده، در مطالعه حاضر اين پرسشها مطرح ميشوند كه:

1) آيا ارتباط معكوس و معنادار بين كسري اهرم و كيفيت سود برقرار است؟

2) آيا به هنگام تأمين مالي از طريق بدهي، مشكلات شركت داراي اهرم مالي مازاد براي مديريت سود، بيش از مشكلات شركت فاقد اهرم مالي كافي است؟

چکيده:

اهرم مالي غيربهينه،كيفيت سود، تأمين مالي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آرش تحريري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.