پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۳/۲۸ دفاع:
۱۴۶۳ شناسه:
مژگان ملك پورطالقاني دانشجو:
برنامه ريزي راهبردي جهت استفاده از ابزارهاي وب 2 براي توسعه سيستم هم افزاي دانش در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران عنوان فارسي:
Strategic planning for the use of Web 2 tools for the development of synergistic system of the central library of Tehran University عنوان انگليسي:

سازمان ها براي ادامه ي حيات در دنياي پر رقابت اقتصاد دانش محور، بايد به طور ويژه به مديريت دانش بپردازند. استقرار مديريت دانش در سازمان، به عنوان بخشي از استراتژي سازمان، ضروري شناخته شده است.

منظور از دانش، اطلاعات آميخته شده با تجربه، زمينه و تفسير ميباشد. بديهي است كه چنين حوزه‌ي استراتژيكي نياز به مديريتي استراتژيك دارد. به عبارتي چنانچه سرمايه‌گذاري و توجه به دانش در سازمان‌ها هم‌راستا با اهداف استراتژيك سازمان باشد، اثرگذاري و هم‌افزايي چشمگيري خواهيم داشت.

با توجه به اهميت مراكز آموزشي به ويژه دانشگاه ها در جامعه كنوني، نقش مديريت دانش موثر در پيشبرد اهداف اينگونه مراكز پر رنگ مي باشد. دانشگاه ها براي توليد دانش نياز دارند كه بتوانند به نحوي كارا و اثربخش نتايج تحقيقات گذشته را در اختيار دانش پژوهان قرار دهند.

از آنجائيكه فناوري اطلاعات در بسياري از فعاليت هاي مرتبط با مديريت دانش از قبيل پايگاه هاي دانش، موتورهاي جستجوگر، پورتال ها و مكان نمايي دانش و خبرگي سازماني مشاركت دارد، نقش قابل توجهي در برقراري سيستم مديريت دانش ايفا نموده و به عنوان يكي از عوامل پشتيبان و توانمند ساز لايه اصلي الگوي مفهومي مديريت دانش به شمار مي رود (اخوان، 1389، 116).

وب 0.2 مي تواند در بالابردن بهره وري در فرآيند اشتراك دانش نقش بسيار زيادي داشته باشد.

ابزارهاي وب 2.0 شيوه نويني از كار كردن به صورت مشاركتي را در جهت هدفي مشترك و متداول ارائه مي دهند، به ويژه براي محيط دانشگاهي جالب توجه هستند. آنها نه تنها فرصت و شانس جديدي در اختيار استادان قرار مي دهد كه به وسيله آن مباحث و موضوعات (موضوع مطالعه) خودشان را غني مي كنند و در نتيجه كل تجربه يادگيري دانشگاه را بهبود مي بخشد. (Juan Ortega-Valiente, 2013)

ابزارهاي وب 2 به دليل سادگي تكنيكي خود به هر كسي امكان مشاركت به صورت تعاملي و منعطف را مي دهد. ويژگي همكاري و مشاركت است كه به ابزارهاي وب 2 ارزش واقعي مي دهد.

استفاده از وب 2 در مديريت دانش مبحث بسيار نويني است. اكثر مقالاتي كه مطالعات قابل توجهي در اين زمينه دارند از سال 2008 به بعد منتشر شده اند كه تمامي مقالات مرتبط، در مرور ادبي بررسي شده اند.

ابزارهاي وب 2 به طور روز افزوني در محيط هاي آموزشي و شركتي به دليل ارائه امكاناتي در جهت حمايت از رويكردهاي مشاركتي محبوب واقع مي شوند كه به منظور توليد دانش و آموزش بكار مي روند. از اين رو به ابزار ارزشمندي براي بهبود و غني سازي تجربه هاي يادگيري دانشجويان و كاركنان تبديل شده اند. دانشگاه هاي پيش رو در سراسر جهان آغاز به استفاده از ابزارهاي وب 2 نموده اند و سعي دارند آن ها را به طور موفقيت آميزي در حوزه هاي مختلف بكار ببرند.

از اينرو، در اين پايان‌نامه تلاش مي‌شود تا به موضوع برنامه ريزي راهبردي جهت استفاده از ابزارهاي وب 2 براي توسعه سيستم هاي هم افزاي دانش در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران (به عنوان يك مطالعه موردي) پرداخته شود.

پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش تحقيق، توصيفي با رويكرد كيفي مي باشد.

اين پژوهش از طريق مصاحبه با خبرگان و تحليل تم مصاحبه ها انجام مي گردد. براي مراجعه به خبرگان از روش گلوله برفي استفاده خواهد شد. روش گردآوري اطلاعات در اين تحقيق اسنادي و كتابخانه اي مي باشد. قلمرو مكاني (سازماني) پژوهش حاضر كتابخانه مركزي دانشگاه تهران است.

چکيده:

مديريت دانش، وب ۲.۰، برنامه ريزي راهبردي، كتابخانه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر پورعزت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر بهنام عبدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.