پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۷ دفاع:
۱۴۶۰ شناسه:
محمد حاجعلي دانشجو:
طراحي نظام نوآوري در صنايع بالغ: بخش بالادستي صنعت نفت و گاز ايران عنوان فارسي:
Design Innovation System in Mature Industries: Iran Upstream Oil and Gas Sector عنوان انگليسي:

تحولات راهبردي شركتهاي بين‌المللي بخش بالادستي صنعت نفت و گاز در طول چند دهه گذشته، به گونه‌اي بوده است كه حتي كشورهايي با منابع نفتي محدود داخلي، در عرصه نوآوري و فروش فناوري‌هاي اين بخش ظهور پيدا كرده و علاوه بر نقش‌آفريني اساسي در بازار بين‌المللي، درآمدهايي هم‌تراز با كشورهاي صاحب منابع گسترده نفت و گاز از اين محل حاصل نموده‌اند. در اين ميان ايران با سابقه تاريخي و در اختيار داشتن منابع عمده نفت و گاز سهم قابل توجهي در اين زمينه ندارد. هدف اين پژوهش، شناسايي نهادها، مولفه‌ها و كنشگران موثر بر نظام نوآوري و روابط اين اجزاء در جهت توسعه نوآوري بخش بالادستي صنعت نفت و گاز ايران است. روش اين مطالعه آميخته بوده و بخش كيفي آن به روش نظريه‌پردازي داده‌بنياد و ابزار جمع‌آوري داده‌هاي آن، مصاحبه نيمه ساختاريافته با مديران و خبرگان حوزه مورد مطالعه بوده است. اين داده‌ها به روش نظام‌مند استراوس و كوربين كدگذاري، تجزيه و تحليل گرديده‌اند. بر اساس نتايج بخش كيفي پژوهش سه مقوله اساسي شامل تصدي‌گري دولت، توازن نقش بهره‌برداري و توسعه فناورانه و ناپايداري تامين منابع مي‌باشند كه با پي‌ريزي عناصر و مولفه‌هاي ساختار بخش بالادستي بر پايه اين مفاهيم، نظام نوآوري اين بخش ارايه شده است. در بخش كمي پژوهش نيز ابعاد و مولفه‌هاي اساسي نظام نوآوري كه در مرحله‌ي كيفي به دست آمدند، با ابزار پرسشنامه در معرض قضاوت كارشناسان و مديران مرتبط با حوزه پژوهش و فناوري شركت ملي نفت جمهوري اسلامي و شركتهاي تابعه آن قرار داده شد و اهميت آن‌ها از طريق تحليل بار عاملي به صورت كمي مشخص شد.

چکيده:

نظام نوآوري بخشي، بخش بالادستي، صنعت نفت و گاز، نظريه‌پردازي داده‌بنياد، تحليل بار عاملي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا بندريان استاد راهنما:
دکتر علي ملكي استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
فصلنامه علمي- پژوهشي سياست علم و فناوري محمد حاجعلي، رضا بندريان، علي ملكي، احمد جعفرنژاد طراحي نظام نوآوري بخش بالادستي صنعت نفت و گاز ايران داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.