پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۱۴۰۴ شناسه:
سيده ترانه شكراللهي دانشجو:
مدلسازي رياضي اثر فاكتورهاي ماتريكس خارج سلولي بر روي پيشرفت سرطان سينه عنوان فارسي:
Mathematical Modeling of Extracellular Matrix Factors’ on Breast Cancer Development عنوان انگليسي:

چكيده:

سرطان در ايران يكي از عوامل اصلي مرگ و مير است و رشد آن بالاتر از نرخ جهاني آن است. سرطان نوعي بيماري ژنتيكي است كه مي تواند در اثر رشد و تقسيم خارج از كنترل سلول هاي بافت هاي بدن ايجاد گردد. سرطان سينه يكي از مهمترين و شايع ترين انواع سرطان در ميان زنان ايراني است. به دليل شايع بودن و مهم بودن اين بيماري مدل سازي و تحليل فرآيند هاي شيميايي درون سلول به عنوان سيستم هاي زيستي حائز اهميت است زيرا اين مدل سازي منجر به شناخت هر چه بيشتر آنها شده و ميتواند به پيشگيري و درمان بسياري از بيماري ها از جمله سرطان كمك كرد. تلفيق دانش مهندسي و رياضيات كاربردي با داده هاي زيستي به‌طور گسترده اي در مدل سازي و تحليل سيستم هاي زيستي به كار گرفته شده است. سيستم بيولوژي با پيش‌بيني و شبيه سازي رفتار شبكه هاي پيچيده زيستي و ايجاد ارتباط بين اجزاي مختلف در يك سيستم زيستي جايگاه ويژه‌اي در بين رويكردهاي گونانون براي مدل‌سازي را به خود اختصاص داده است. در اين روش مسيرهاي شيمايي انتقال سيگنال در سلول (مجموعه فرآيند هاي شيميايي كه طي آن سلول با بخش هاي مختلف خود و ساير سلول ها ارتباط برقرار ميكند) كه در انواع بيماري ها از جمله سرطان موثر هستند را از ديدگاه رياضي بررسي ميكند. مسير سيگناليSmad كه توسط پروتئين TGF-β فعال مي شود يكي از مسير هايي است كه تاثير آن بر رشد تومورهاي سرطاني به خصوص سرطان سينه اثبات شده است به شكلي كه اختلال در آن، ميتواند باعث رشد بي‌رويه و يا نابودي سلول شود. در اين پايان‌نامه، براي مسير Smad در سلول يك مدل رياضي بر اساس معادلات ديفرانسيل معمولي پيشنهاد شده است. اين مدل به گونه اي ارائه شده است كه با داده‌هاي تجربي و دانسته‌هاي علمي موجود براي اين مسير انتقال سيگنال سازگار باشد. هدف از اين مدل‌سازي ميزان تاثيرTGF-β بر غلظت Smads فعال و همچنين تعيين حساسيت مدل نسبت به پارامترهاي مختلف موثر در آن است. خروجي مدل بيانگر ماكزيمم توليد pSmad2Smad4nuc در اثر تحريك 80 ميكرومولار TGF-β است. آناليز حساسيت نشان مي‌دهد واكنش هاي مربوط به دروني سازي Smad4 مهم‌ترين عامل در افزايش غلظت pSmad2Smad4nuc است.

چکيده:

واژه هاي كليدي: سيستم بيولوژي ،سرطان سينه،Smad، TGF-β

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا دانش مهر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.