پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۹ دفاع:
۱۳۵۵ شناسه:
فريده هادي دانشجو:
بررسي رابطه بين خوش بيني مديريت با هموار سازي سود و خطاي پيش بيني سود با توجه به اندازه شركت عنوان فارسي:
managerial optimism and earnings smoothing and earnings forecast error according to firm's size عنوان انگليسي:

از جمله اطلاعاتي كه استفاده كنندگان از اطلاعات مالي شركتها در تصميم گيري هاي خود مورد توجه قرار مي دهند اطلاعات مرتبط با سود سهام شركتها است. در اين ميان هرگونه اطلاعاتي كه به نحوي مرتبط با شركت بوده و با عملكرد و وضعيت مالي شركت ارتباط داشته باشد بر سود سهام تاثير گذار خواهد بود. انتظار مي رود كه سود حسابداري بخشي از اطلاعاتي باشد كه توسط سرمايه گذاران براي ارزيابي مخاطره و بازده مورد استفاده قرار گيرد. از اين رو قابل پيش بيني است كه سود حسابداري و به طور خاص خطاي پيش بيني سود ، هموارسازي سود و خوش بيني هاي مديريت نسبت به سودآوري آتي شركت طي دوره هاي مختلف داراي محتواي اطلاعاتي باشد. همچنين انتظار نوسانات قيمت و به تبع آن محتواي اطلاعات مواردي همچون واكنش هاي سرمايه گذاران در مقايسه با اقدامات و پيش بيني هاي مديريت و مقايسه پيش بيني هاي صورت گرفته با واقعيت رخ خواهد داد؛ و نيز انتظار آن مي رود كه هموارسازي سود و خطاي پيش بيني سود تحت تاثير خوش بيني مديريت قرار گيرد.

حال دراين تحقيق در نظر داريم تا بررسي نماييم كه آيا بين خوش بيني مديريت با هموارسازي سود و خطاي پيش بيني سود رابطه معني داري وجود دارد و آيا اندازه شركت مي تواند بر اين رابطه تاثير داشته باشد؟

بدين علّت موضوع بررسي رابطه بين خوش بيني مديريت با هموارسازي سود و خطاي پيش بيني سود با توجه به اندازه شركت انتخاب گرديد تا از طريق بررسي تجربي و انجام آزمون‌هاي علمي بر روي اطلاعات وقوع يافته طي سال‌هاي متمادي در بورس اوراق بهادار تهران راهكارهاي مفيدي در امر تصميم‌گيري خريد و فروش سهام به سرمايه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شود.

چکيده:

خوش بيني مديريت،‌ هموار سازي سود، خطاي پيش بيني سود

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا نيكبخت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.