پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۲/۱۸ دفاع:
۱۱۶۸ شناسه:
مهرداد غلامي دانشجو:
ارايه مدل پاسخگويي در سازمان‌هاي دولتي جمهوري اسلامي ايران عنوان فارسي:
Introducing a model of accountability in government organizations of the Islamic Republic of Iran (Case Study of the Ministry of Health and Medical Education) عنوان انگليسي:

پاسخگويي سازمان‌هاي دولتي يكي از عناصر اساسي پيوند دهنده دولت و جامعه و نمايانگر توسعه دولت‌ كارامد و دموكراتيك است. در راستاي توسعه اين مهم پژوهش حاضر به تدوين مدل پاسخگويي سازمان‌هاي دولتي ج.ا. ايران پرداخته است. روش تحقيق مورد استفاده آميخته (كيفي و كمي) است. در مرحله نخست، براي ارايه مدل از روش كيفي (نظريه‌پردازي داده‌بنياد) استفاده شده و با روش نمونه‌گيري هدفمند با 10 نفر از خبرگان سازمان‌هاي دولتي مصاحبه‌هاي عميقي انجام شده است. نتايج با استفاده از سه مرحله كدگذاري (باز، انتخابي و محوري) تحليل و تفسير شده‌اند. در مرحله دوم پژوهش، مدل ارايه شده در مرحله كيفي به‌صورت كمي آزمون شده است. جامعه آماري آن نيز شامل970 نفر كارشناسان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است كه با نمونه‌گيري تصادفي ساده انجام شده، 270 نفر آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. براي بررسي تاثيرات بيان شده در مدل از مدل معادلات ساختاري استفاده شده است. اين نتايج نشان مي‌دهند تاثير شفافيت، توان پاسخدهي، تطابق، مديريت گستره و ماهيت، مديريت اطلاعات و مديريت فرايندها و سيستم بر بعدهاي تبيين و الزامات تحقق پاسخگويي در سازمان‌هاي دولتي تاييد شده‌اند. در نهايت نيز راهكارهاي براي توسعه اين مولفه‌هاي پاسخگويي در سازمان‌هاي دولتي ج. ا. ايران ارائه شده است.

چکيده:

پاسخگويي، سازمان دولتي، تبيين، الزامات تحقق.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس منوريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس نرگسيان استاد مشاور:
دکتر ناصر عسگري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.