پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۳/۳۱ دفاع:
۱۱۱۷ شناسه:
مهدي اجلي دانشجو:
"ارائه چارچوبي يكپارچه براي بهبود عملكرد مبتني بر سيستم‌هاي مديريت كيفيت (TQM، TPM، SPC)، و مديريت توليد (JiT، LM)- مورد مطالعه: صنعت گاز" عنوان فارسي:
“A Integrated Framework for Performance Improvement base on Quality Mangement (TQM, TPM, SPC) and Manufacturing Mangement (JiT, LM) Systems-Case Study: Gas Co.” عنوان انگليسي:

يكي از مهم‌ترين تغييرات به وجود آمده در محيط تجاري قرن 21، جهاني شدن است. اصطلاح جهاني شدن به فرآيندي اطلاق مي‌شود كه جهان را فشرده ساخته، به شكل گرفتن فضاي يكپارچه و واحد كمك مي‌كند (.(Green et al., 2005 امروزه مشتريان خواستار كالاهايي با تنوع بيشتر، كيفيت بالاتر، هزينه كمتر و خدمات بهتر هستند (عالم‌تبريز و همكاران، 1392). بهبود عملكرد سازمان از موضوعاتي است كه مورد توجه مديران بيشتر شركت‌ها و سازمان‌ها مي‌باشد. با افزايش برنامه‌هاي مديريت توليد و كيفيت در سازما‌ن‌هاي كشور، ضرورت طرح متدولوژي و چارچوبي جامع براي بهبود عملكرد سازمان‌ها بيش از هميشه آشكار شده است.

هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي شكاف نظري مدل‌هاي پيشين مرتبط با پارادايم‌هاي TQM، LM، JiT، TPM، SPC، MP و ارائه چارچوب يكپارچه جديدي براي بهبود عملكرد توليد/خدمات(MP) صنعت گاز مبتني بر بكارگيري همزمان سيستم‌هاي مديريت كيفيت فراگير(TQM)، نت بهره‌ور فراگير(TPM)، كنترل فرآيند آماري(SPC)، توليد/خدمات ناب(LM) و توليد/خدمات بهنگام(JiT) است. بدين منظور ابتدا با مراجعه به ادبيات، مروري بر سيستم‌هاي مذكور صورت گرفته و براي هر سيستم چارچوبي مفهومي از ارتباط ميان آن سيستم و بهبود عملكرد توليد/خدمات، همچنين موانع بكارگيري موفقيت‌آميز سيستم در صنعت گاز و نهايتاً چارچوبي يكپارچه از ارتباط ميان شش سيستم فوق پيشنهاد شده است. سپس داده‌هاي مربوط به شش سيستم در رابطه با سنجش هر سيستم اندازه‌گيري، تعيين رابطه بين متغيرهاي مشاهده شده با متغير مكنون و مدل ساختاري پژوهش و همچنين در خصوص شناسايي، اولويت‌بندي، تبيين ارتباط و شدت (تأثيرگذاري و تأثيرپذيري) ميان موانع موجود و عوامل مؤثر در بكارگيري موفقيت‌آميز هر يك از سيستم‌ها از طريق پرسشنامه از نظرات خبرگان و مديران رده اول و دوم درگير در اجراي سيستم‌ها در شركت ملي گاز ايران، شركت مهندسي و توزيع گاز ايران، شركت گاز تهران و شركت‌هاي گاز استاني (واحدهاي برنامه‌ريزي و كنترل و نگهداري، مهندسي، اجراي طرح‌ها، سيستم‌ها، تضمين كيفيت و ...) گردآوري شده است.

پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر راهبرد، توصيفي- تحليلي مي‌باشد. جامعه‌ي آماري اين تحقيق در تحليل‌هاي آماري را تقريباً 500 نفر (كليه‌ي متخصصان و مديران رده اول و دوم واحدهاي مذكور در صنعت گاز) تشكيل مي‌دهند و حجم نمونه آماري بر اساس فرمول نمونه‌گيري براي خبرگان و مديران 244 نفر برآورد شده است، كه براي اطمينان بيشتر حدوداً 300 پرسشنامه توزيع‌شده و حدوداً 256 مورد جمع‌آوري و از اين بين 250 پرسشنامه تكميل و مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفته است.

همچنين جامعه آماري اين پژوهش در ارزيابي با تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چندشاخصه را مديران ارشد و خبرگان صنعت گاز كشور تشكيل مي‌دهند كه با توجه به شرايط هر سيستم و با استفاده از روش نمونه‌گيري گلوله برفي بين 15 تا 20 خبره انتخاب شدند.

در خصوص مدل‌هاي اندازه‌گيري هر يك از سيستم‌ها از تحليل عاملي اكتشافي با نرم‌افزار SPSS و تحليل عاملي مرتبه دوم با نرم‌افزار SPLS استفاده شده است. در نهايت، بعد از محاسبه همه معيارهاي برازش مدل‌هاي اندازه‌گيري و مدل ساختاري هر سيستم، معيار برازش كلي مدل يعني GOF محاسبه شد كه براي تمامي سيستم‌ها مقدار مناسبي بدست آمد و نشان از برازش خوب مدل ساختاري داشت و در نتيجه برازش كلي هر سيستم نيز تأييد شد.

در بخش بعدي به‌منظور بررسي فرضيات پژوهش از تكنيك تحليل مسير و نرم‌افزار Warp-PLS استفاده‌ شده است. نتايج نهايي نشان داد كه تمامي فرضيه‌ها به جزء فرضيه دهم (H10) تأييد شدند. به عبارتي، تأثير سيستم كنترل فرآيند آماري (SPC) بر توليد/خدمات ناب (LM) صنعت گاز كشور تأييد نشد. همچنين مقدار شاخص نيكويي برازش(GoF)، 551/0 حاصل شد كه نشان داد مدل مفهومي پژوهش از برازش خوب برخوردار است و ساير شاخص‌‌ها نيز از وضعيت مناسبي برخوردار بودند. نهايتاً با بكارگيري تكنيك بهترين- بدترين (BWM)، سيستم‌ها باهم مقايسه و سيستم TPM به عنوان برترين سيستم از نظر بهبود عملكردي در صنعت گاز انتخاب شد.

در ادامه براي ارزيابي موانع هر سيستم از رويكردهاي "مدلسازي ساختاري تفسيري فازي(FISM)"، "ديمتل فازي(FDEMATEL)"، "تحليل مسير" و "تحليل نسبت ارزيابي وزن‌دهي ترجيحي(SWARA)" استفاده شده است.

بدين صورت كه از رويكرد مدلسازي ساختاري تفسيري فازي براي تبيين و تحليل روابط ميان موانع استفاده شده است. از تكنيك ديمتل فازي براي تعيين شدت (ميزان تأثيرگذاري و تأثيرپذيري) روابط ميان موانع مربوط به هر سيستم استفاده شده است. از تحليل مسير با نرم‌افزار SPLS براي تأييد مدل ساختاري طراحي شده تفسيري استفاده شده است و نهايتاً از تكنيك تحليل نسبت ارزيابي وزن‌دهي ترجيحي براي وزن‌دهي(اولويت‌بندي) موانع هر سيستم استفاده شده است.

چکيده:

مديريت كيفيت فراگير(TQM)، نت بهره‌ور فراگير(TPM)، توليد ناب(LM)، توليد بهنگام(JiT)، كنترل فرآيند آماري(SPC)، بهبود، عملكرد توليد(MP)، چارچوب يكپارچه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت الله اصغري زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين صفري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.