پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۵ دفاع:
۱۰۰۰ شناسه:
حميد معصومي دانشجو:
آثار حقوقي تصرف املاك واقع در طرحهاي عمومي بدون رعايت تشريفات تملك توسط شهرداري ها عنوان فارسي:
.... عنوان انگليسي:

شهرداريها براي اداره و رفع نيازهاي عمومي و عمراني شهر ناگزير از اجراي طرحهاي مصوب عمومي از قبيل پاركها ،خيابانها ، ورزشگاه ها و غيره مي باشند.اجراي اين طرحها بيشتر در املاك خصوصي اجرا ميشود.در خصوص تملك اين املاك خصوصي،قوانين استثنايي كه مي توان آن را عقدي اجباري ناميد وجود دارد كه مقالاتي هر چند اندك به آنها پرداخته شده است كه شهرداري ها مكلف به رعايت آن قوانين مي باشند.آنچه امروزه بعضا" مشاهده مي شود عدم رعايت اين قوانين تملكي است كه نتيجه آن استيصال و تضييع حقوق مالكين اين املاك از يك طرف و نبود رويه واحد و مستدل و ايضا"قوانين انحصاري و بدور از استناد به عمومات و كليات در دادگاها است.از يك سو قوانين مذكور رعايت نشده و از سوي ديگر رفع تصرف و قلع و قمع طرح هاي اجرا شده، متعذر و موجب خسارت بيشتر به منافع عمومي است.

بايد راهي يافت تا تمامي خسارات مالكين جبران شود.اين پايان نامه به دنبال بررسي راههاي حقاق حق مالكين مذكور است به گونه اي كه استيفاي حق مالكين موجب بروز خسارات به سازمان عمومي نشود و از طرفي متخلف نيز ناگزير از جبران خسارت باشد.

چکيده:

تصرف-تملك-خسارات-اجرت المثل-غصب -اذن-خلع يد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود كاظمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسن محسني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.